Εγκύκλιος για την αναστολή προσλήψεων μεταβολών και αδειών

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών νέα εγκύκλιος για την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών και τις άδεις λόγω εκλογών.

Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 (Π.Δ. 71/2023, Α’ 122), βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2190/1994, κατά την τρέχουσα περίοδο, ήτοι από 29/5/2023 (Π.Δ. 71/2023, Α’ 122), έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Από την αναστολή προσλήψεων και διορισμών του άρθρου 28 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από το ανωτέρω άρθρο καθώς και από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) και της παρ. 2 περ. β του άρθρου τέταρτου του ν. 4616/2019 (Α’ 86) όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 (ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκύκλιο.

Δηλαδή:

  1. οι μετακλητοί υπάλληλοι (παρ. 6 αρ. 28 του ν. 2190/1994)
  2. το προσωπικό των υπηρεσιών του/της Προέδρου της Δημοκρατίας (παρ. 6 αρ. 28 του ν. 2190/1994)
  3. το προσωπικό για την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται σε προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 2190/1994 (παρ. 6 αρ. 28 του ν. 2190/1994)
  4. η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης (παρ. 3 αρ. 28 του ν. 2190/1994)
  5. οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας (παρ. 1 αρ. 28 του ν. 2190/1994)
  6. οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις (παρ. 1 αρ. 28 του ν. 2190/1994)
  7. οι προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές, των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) (παρ. 5 άρ. 28 του ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Επιπλέον
α) η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), προς αναπλήρωση/αντικατάσταση υποψηφίων που περιλαμβάνονταν σε οριστικούς πίνακες.

β) Η παράταση/ανανέωση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφόσον αυτή πραγματοποιείται αυτοδικαίως βάσει της σχετικής διάταξης, ήτοι δεν προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης, οπότε τελεί στη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου.

γ) Η απασχόληση στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης σπουδαστών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή άλλων φορέων εκπαίδευσης οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, ιδίως ΑΕΙ, ΙΕΚ κ.α.
Επίσης διευκρινίζεται ότι η προβλεπόμενη εξαίρεση στην παρ. 5 του άρ. 28 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία: «5. Οι περιορισμοί των παρ. 1 και 2 δεν ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για, των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

Διαβάστε εδώ όλη την εγκύκλιο
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2023/05/9409-23.pdf