Μόνο η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει την Κλιματική Κρίση

Η ομάδα εργασίας Green Deal Going Local της Ευρωπαϊκής Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) πραγματοποίησε την 13η συνεδρίασή της, με επίκεντρο την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της Πράσινης Συμφωνίας. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη να αναγνωριστεί η δέσμευση όλων των επιπέδων διακυβέρνησης τις διεθνείς συμβάσεις για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και να δοθεί στις υποεθνικές αρχές καθορισμένος ρόλος στις διαπραγματεύσεις και στη λήψη αποφάσεων, καθώς οι φιλόδοξοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω αποτελεσματικής δράσης σε τοπικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο.

Η πολυεπίπεδη κλιματική και περιβαλλοντική διακυβέρνηση αναγνωρίζει ότι κανένα επίπεδο διακυβέρνησης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά περιβαλλοντικά και κλιματικά ζητήματα από μόνο του και ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να συνεργαστούν για τη συν-ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών. Τονίζει επίσης τη σημασία της συμμετοχής των ενδιαφερομένων από όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων και των πολιτών γενικότερα, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η δημοτική σύμβουλος του Δουβλίνου, Alison Gilliland (IE/PES), η οποία θα είναι μέρος της αντιπροσωπείας της ΕτΠ στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα COP28 που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 30 Νοεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι, τόνισε ότι «το COP28 πρέπει να διαχυθεί στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια ουσιαστική συμπερίληψη στις δομές λήψης αποφάσεων για το κλίμα για τις τοπικές αρχές που εργάζονται στην πρώτη γραμμή της δράσης για το κλίμα. Πρέπει όλοι να εργαστούμε μαζί για να διατηρήσουμε ζωντανό τον στόχο του 1,5°C. Η αποτελεσματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση υποστηρίζει την αποτελεσματική δράση μετριασμού και προσαρμογής του κλίματος».

Ένας εκπρόσωπος της ΓΔ Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε τα Συμβόλαια Climate City Contracts στο πλαίσιο της αποστολής 100 Climate Neutral and Smart Cities ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ επιδιώκει να βοηθήσει τους δήμους να επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, προωθώντας παράλληλα την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την συνεργασία. Οι συμβάσεις για την πόλη για το κλίμα είναι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ, των εθνικών κυβερνήσεων και επιλεγμένων πόλεων. Είναι ευέλικτες και προσαρμόσιμες στις ανάγκες και τις συνθήκες κάθε πόλης και αναπτύσσονται σε συνεργασία με διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης και διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας της Πράσινης Συμφωνίας ακολούθησαν επίσης μια παρουσίαση για την πλατφόρμα NECP, η οποία υποστηρίζει έξι κράτη μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία) στη δημιουργία και διαχείριση μόνιμων πολυεπίπεδων πλατφορμών διαλόγου για το κλίμα και την ενέργεια. Το έργο, το οποίο καθοδηγείται από το δίκτυο Energy Cities και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, στοχεύει στο να υψώσει τη φωνή των τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων και των διαφόρων ενδιαφερομένων στις εθνικές ενεργειακές και κλιματικές πολιτικές.

Τα μέλη αντάλλαξαν επίσης απόψεις με τον εισηγητή της ΕτΠ Joke Schauvliege (BE/EPP), Αντιπρόεδρο του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου, η γνώμη της οποίας για τα συστήματα βιώσιμης διατροφής εγκρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ την περασμένη εβδομάδα. «Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου είναι εύκολο να βρει κανείς υγιεινά, τοπικά και βιώσιμα τρόφιμα», υπογράμμισε η κ. Schauvliege, αναφέροντας τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις δημόσιες προμήθειες ως παραδείγματα της συμβολής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει έως τα τέλη του 2023 ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για βιώσιμα συστήματα τροφίμων, μια πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος της στρατηγικής «Farm-to-Fork Strategy» και στοχεύει στην προώθηση της συνοχής και της εναρμόνισης των πολιτικών τροφίμων στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. επίπεδο.

Το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε την ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων της Πράσινης Συμφωνίας στην οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ και την ενίσχυση των συνδέσεων με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια πρωτοβουλία με την ονομασία «Πρασινοποίηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου», η οποία στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές της ΕΕ είναι βιώσιμες, όχι μόνο οικονομικά και κοινωνικά, αλλά και περιβαλλοντικά.

Ο Emil Boc (RO/EPP), δήμαρχος του Cluj-Napoca και πρόεδρος της Επιτροπής Εδαφικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER) της ΕτΠ, τόνισε τον ρόλο της πολιτικής συνοχής ως της κύριας επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ που υποστηρίζει την Πράσινη Συμφωνία. “Πράσινη και δίκαιη συμφωνία: αυτός είναι ο ρόλος της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής παρέχει τα χρήματα για επενδύσεις, φροντίζοντας παράλληλα να έχουμε μια δίκαιη συμφωνία όπου καμία περιοχή ή πόλη δεν θα μείνει πίσω”, είπε ο κ. Μποκ.

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο Roby Biwer (LU/PES), Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Bettembourg. Τα έγγραφα εργασίας της συνάντησης είναι διαθέσιμα εδώ. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τη συνάντηση εδώ.