Αλλάζει η πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/1011/οικ.9434 – 31.05.2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Μεταβατική διατήρηση και κωδικών taxisnet».


Με την Εγκύκλιο, ανακοινώνεται σε όλους τους χρήστες του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ότι αλλάζει ο τρόπος πρόσβασής τους στην εφαρμογή και από τώρα θα μπαίνουν με τη χρήση κωδικών Δημόσιας Διοίκησης.
Όσοι δεν διαθέτουν Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, θα πρέπει άμεσα να εκδόσουν προσωπικούς κωδικούς

https://hr.apografi.gov.gr/login

Ανακοινώνεται επίσης ότι μέχρι την 30η/9/2023 θα έχουν πρόσβαση και με κωδικούς Taxisnet.