Αδυναμία Ταυτοποίησης Υποψήφιου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Υποψηφιοτήτων

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που ανάρτησε το Υπουργείο Εσωτερικών σε συχνές ερωτήσεις υποδεικνύει ποιες είναι οι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο υποψήφιος, όταν υπάρχει αδυναμία Ταυτοποίησης Υποψήφιου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Υποψηφιοτήτων
1η περίπτωση: Η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω σφάλματος στα στοιχεία του υποψηφίου που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ . Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος επικοινωνεί με την αρμόδια ΔΟΥ του, δηλώνει ότι είναι υποψήφιος στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές και αιτείται την άμεση διόρθωση των στοιχείων του, προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή Ελληνικό διαβατήριο από τα οποία προκύπτει η ορθή αναγραφή των στοιχείων ταυτοποίησής του. Μόλις πραγματοποιηθεί η αιτούμενη διόρθωση στοιχείων στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ο υποψήφιος επαναλαμβάνει τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησής του στην πύλη υποψηφιοτήτων αυτοδιοικητικών εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

2η περίπτωση: Η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω μεταβολής στοιχείων του υποψηφίου μετά την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος επικοινωνεί με την αρμόδια ΔΟΥ του, δηλώνει ότι είναι υποψήφιος στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές και αιτείται την άμεση μεταβολή των στοιχείων του στην προτέρα κατάσταση προ της τελευταίας μεταβολής. Μόλις πραγματοποιηθεί η αιτούμενη διόρθωση στοιχείων στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ο υποψήφιος επαναλαμβάνει τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησής του στην πύλη υποψηφιοτήτων αυτοδιοικητικών εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

3η περίπτωση: Ο υποψήφιος είναι σωστά εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους αλλά δεν έχει εκδώσει νέα Αστυνομική Ταυτότητα με τα σωστά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος εκδίδει νέα Αστυνομική ταυτότητα και επικοινωνεί με την αρμόδια ΔΟΥ του, δηλώνει ότι είναι υποψήφιος στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές και αιτείται την άμεση διόρθωση των στοιχείων του, προσκομίζοντας την νέα αστυνομική ταυτότητα ή Ελληνικό διαβατήριο από τα οποία προκύπτει η ορθή αναγραφή των στοιχείων ταυτοποίησής του.

4η περίπτωση: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Αν η διόρθωση των στοιχείων του υποψηφίου δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο, ο υποψήφιος παραδίδει στον αρμόδιο εκπρόσωπο του συνδυασμού που έχει εξουσιοδοτηθεί για την καταχώριση των στοιχείων των υποψηφίων στην πλατφόρμα δήλωσης υποψηφιοτήτων Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει τη υποψηφιότητά του. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του συνδυασμού ψηφιοποιεί και αναρτά στην πύλη υποψηφιοτήτων την υπεύθυνη δήλωση, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες χρήσης του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα εντοπίζει ως σφάλμα την έλλειψη ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την περαιτέρω υποβολή της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Ταυτόχρονα το σύστημα επισημαίνει στο αρμόδιο Πρωτοδικείο το εν λόγω σφάλμα, προκειμένου να αποφασίσει αν θα γίνει τελικά δεκτή η συγκεκριμένη υποψηφιότητα.