Παράταση στην Διαύγεια για τους επιχορηγούμενους φορείς

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5163 Τεύχος Β’ 23 Αυγούστου 2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/ 11-5-2021 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων».
Η παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11-5-2021 (Β’ 2009) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2022 έως 31.12.2022 αναρτώνται μέχρι την 29η.9.2023».

Σύμφωνα με την απόφαση παρατηρήθηκαν προβλήματα κατά την υποβολή στοιχείων δαπανών από υπόχρεους φορείς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 και υπήρξαν έκτακτες συνθήκες κατά την περίοδο του θέρους.

Η απόφαση βγαίνει κατ΄εφαρμογή της παρ. 49 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 και του άρθρου 83 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).