Σε ΦΕΚ η αυθεντικοποίηση για τις δημοτικές εκλογές

Σημαντική είδηση για να γνωρίζουν οι υποψήφιοι που πρέπει να απευθυνθούν σε περίπτωση που υποψιαστούν παραβίαση προσωπικών δεδομένων ή και καταχώριση λάθος δεδομένων στις πλατφόρμες.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5196 Τεύχος Β’ 28 Αυγούστου 2023 η απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίλτο « Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΣΥΕΔ- Ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων (Αυτοδιοικητικές Εκλογές)» του Υπουργείου Εσωτερικών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Αποφασίζεται η διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΣΥΕΔ – Ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων (Αυτοδιοικητικές Εκλογές)» του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0».
β) Διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth2.0.PA – Υπαλλήλων».
γ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» με την μέθοδο «Λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο πληροφορίες)».

  1. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες διατίθενται για την ταυτοποίηση των επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιων δημάρχων/περιφερειαρχών για υποβολή υποψηφιοτήτων, των υπαλλήλων Πρωτοδικείου για έλεγχο και έγκριση υποψηφιοτήτων και των δήμων εγγραφής υποψηφίου με τα στοιχεία δημοτολογίου του Μητρώου Πολιτών για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 52 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) και την υπ’ αρ. 64742/01.08.2023 (Β’ 4879) κοινή υπουργική απόφαση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.