Τροπολογία για την αναστολή προσλήψεων στους ΟΤΑ

Με το άρθρο 6 τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο, με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της Φορολογίας και άλλες διατάξεις για τη Φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» προβλέπεται ότι οι εξαιρέσεις από τον κανόνα της αναστολής προσλήψεων και μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύουν κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών, οι οποίες εισήχθησαν με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) θα ισχύουν και κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης αναστολής λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας προσλήψεων, αποσπάσεων και μετατάξεων υπαλλήλων υπό αυστηρές προϋποθέσεις με σκοπό την τήρηση της αρχής της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης.

Όπως σημειώνεται στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης της τροπολογίας η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των ενώσεων και των νομικών προσώπων τους, κατά την περίοδο της αναστολής των προσλήψεων και των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους, λόγω των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς πρόκειται για διορισμούς ή και υπηρεσιακές μεταβολές στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ένα μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών μέχρι την ανάληψη των νέων αρχών, ήτοι την 1η.1.2024