Παροχή στοιχείων όσον αφορά τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου

Η Υπουργός Εσωτερικών κα Νίκη Κεραμέως σε συνέχεια σχετικού εγγράφου σχετικά με την υποχρέωση λήψης του πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του δημόσιου τομέα, βάσει του άρθρου 9 του
ν.4795/2021(Α’ 62) καθώς και του σχετικού εγγράφου της Γενικής Αρχής
Διαφάνειας που αφορά την συγκέντρωση δεδομένων για το Δείκτη Δημόσιας Ακεραιότητας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) καλεί τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους σχετικά με τις πιστοποιήσεις ελεγκτικής επάρκειας.

Ειδικότερα, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Φορέων στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο, το αργότερο έως την Δευτέρα 11 /09/2023, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]:
α) συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις Μ.Ε.Ε. της υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους και
β) συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με τα στοιχεία των υπηρετούντων στελεχών στις Μ.Ε.Ε. της Υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους.

Σχετ.: (α) η με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/5-7-2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΦΕΚ Β’ 2973/6-7-2021), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/30/οικ.20703/2-11-2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5075/3-11- 2021)
(β) η με αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/34/3041/28-2-2022 (ΑΔΑ:Ψ1Ν846ΜΤΛ6-ΒΑΛ) εγκύκλιος του Υπουργείου μας
(γ) το με αρ. πρωτ.: 36343/29-8-2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας