Ενοποιούνται σε μία οι επιτροπές των δήμων

Αν και το σχέδιο νόμου που κατέθεσε σε διαβούλευση η Υπουργός Εσωτερικών κα Νίκη Κεραμέως δεν αναφέρει τίποτα για τα άρθρα 72 και 73 όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής το Άρθρο 8 του σχεδίου νόμους με τίτλο «Συγκρότηση και εκλογή Δημοτικής Επιτροπής – Αντικατάσταση άρθρου 74 ν. 3852/2010» προβλέπει ότι Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 74
Συγκρότηση και Εκλογή Δημοτικής Επιτροπής

  1. Η δημοτική επιτροπή αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και δεκαεννέα (19) μέλη, από έξι (6) μέλη αν το συμβούλιο έχει έως είκοσι εννέα (29) μέλη ή από οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από είκοσι εννέα (29) μέλη. Ένα (1) μέλος στις πενταμελείς, δύο (2) μέλη στις επταμελείς και τρία (3) μέλη στις εννεαμελείς δημοτικές επιτροπές εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας. Η δημοτική επιτροπή εκλέγεται για θητεία τριάντα (30) μηνών.
  2. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της δημοτικής επιτροπής. Τα μέλη της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας εκλέγονται ξεχωριστά από τα αντίστοιχα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της δημοτικής επιτροπής ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.
  3. Κάθε σύμβουλος της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τον αντίστοιχο αριθμό μελών που εκλέγονται από την πλειοψηφία ή τη μειοψηφία. Ειδικότερα, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψήφιους της πλειοψηφίας και αντίστοιχα οι υποψήφιοι της μειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψηφίους των παρατάξεων της μειοψηφίας σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, ανά κατηγορία (πλειοψηφίας και μειοψηφίας). Ως τακτικά μέλη εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία, αντίστοιχα, οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών προτίμησης ανά κατηγορία. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Εάν η μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο, τότε στη θέση του εκλέγεται σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχθηκαν θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά κατάταξής τους στην ψηφοφορία.
  4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός τριών (3) ημερών και εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 2 και 3. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, για τις θέσεις της πλειοψηφίας, οι σύμβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε και για τις θέσεις της μειοψηφίας οι σύμβουλοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση, στην παράταξη της μειοψηφίας που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
  5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την περιέλευση σε αυτόν των πρακτικών, για τη νομιμότητα της εκλογής.
  6. Η επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών της, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
  7. Τα αναπληρωματικά μέλη της δημοτικής επιτροπής ανά κατηγορία (πλειοψηφίας και μειοψηφίας) αναπληρώνουν, κατά σειρά κατάταξής τους, τα τακτικά στις συνεδριάσεις της, εφόσον αυτά δεν συμμετέχουν για οποιαδήποτε λόγο.
  8. Τα αναπληρωματικά μέλη ανά κατηγορία, με τη σειρά της κατάταξής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών, διενεργείται νέα εκλογή για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία της παρ. 3. Ειδικά στην περίπτωση κένωσης θέσης λόγω παραίτησης μέλους της μειοψηφίας, εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, τη θέση του καταλαμβάνει μέλος της πλειοψηφίας.
  9. Όταν τα μέλη της δημοτικής επιτροπής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη δημοτική επιτροπή και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος.
  10. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να ορίζεται έως ένας (1) σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εκπροσωπείται στη δημοτική επιτροπή, ο οποίος μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της δημοτικής επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.».

Επίσης στο άρθρο 21 αναφέρεται

Άρθρο 21
Όργανα διοίκησης των δήμων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4804/2021
26
Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) οι λέξεις «την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τη δημοτική » και η παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι δήμοι διοικούνται από το δημοτικό συμβούλιο, τη δημοτική επιτροπή και τον δήμαρχο.».


Το Σχέδιο Νόμου μπορείτε να βρείτε εδώ