Εγκύκλιος με θέμα την μετάδοση των αποτελεσμάτων

Εγκύκλιο με θέμα την Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2023 εξέδωσε το Υουργείο Εσωτερικών.

Με την εγκύκλιο καθορίζεται η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί και παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων ισχύουν, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 62 και 71 του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α ́90), τα οριζόμενα στο άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012 (Α ́57), όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4648/2019 (Α ́205).
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 94Α του π.δ. 26/2012, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 67456/10.08.2023 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών των αποτελεσμάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α ́ και β ́ γύρου) των εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου έτους 2023» (Β ́ 5059).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα αποτελέσματα καταχωρίζονται σε κάθε εκλογικό τμήμα από τον δικαστικό αντιπρόσωπο
α) στα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων και
β) στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT).

Η καταχώριση γίνεται ως εξής:
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος καταχωρίζει το αποτέλεσμα υπέρ συνδυασμών στο τριπλότυπο έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, καταχωρίζει:
α) το συνολικό αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα β) το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν
γ) τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα
δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων
ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και
στ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν κάθε συνδυασμός.

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών. Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών.

Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών παραμένουν σφραγισμένες,

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών.

Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών παραμένουν σφραγισμένες.

Κατεβάστε από εδώ την Εγκύκλιο