Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των ΟΤΑ

Παρά τις αντιρρήσεις της ΚΕΔΕ λόγω του προεκλογικού χρόνου κατατέθηκε στην Βουλή το Νομεσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Σύμφωνα με το Αρθρο 1 σκοπός του νομσχεδίου είναι:

α) η βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης και της οργάνωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β ́ βαθμού προς διασφάλιση της βέλτιστης οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας τους, με όρους διαφάνειας, δημόσιας λογοδοσίας και επιβράβευσης των Ο.Τ.Α. που επιτυγχάνουν τις βέλτιστες επιδόσεις,

β) η εξασφάλιση της φροντίδας των ζώων συντροφιάς και της εφαρμογής επιμέρους διατάξεων του ν. 4830/2021 (Α` 169) μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, καθώς και η διευκόλυνση της κατασκευής και αναβάθμισης λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών.

Αντικείμενο του παρόντος είναι:
α) η τροποποίηση διατάξεων του ν. 3852/2010 (Α’ 87) σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Ο.Τ.Α. α’ και β ́ βαθμού,
β) η τροποποίηση των άρθρων 21 και 22 του ν. 4804/2021 (Α ́90) για τα όργανα διοίκησης των δήμων και περιφερειών,
γ) η εισαγωγή ρυθμίσεων για τη θέσπιση ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας των δημοτικών και περιφερειακών αρχών,
δ) η εισαγωγή ρυθμίσεων για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και πάσης φύσης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων, των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και των σχολικών επιτροπών στους δήμους, καθώς και τον περιορισμό ίδρυσης νέων νομικών προσώπων από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού,
ε) η ρύθμιση ζητημάτων οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης των Ο.Τ.Α.,
στ) η αποσαφήνιση της αρμοδιότητας αποκομιδής απορριμμάτων στο οδικό δίκτυο,
ζ) η τροποποίηση των άρθρων 3, 9, 37 και 46 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και
η) η εισαγωγή ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση της συντήρησης, της κατασκευής και της αναβάθμισης λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας.

Διαβάστε εδώ το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση