Οδηγίες στους δικηγόρους για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Οι Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου και (σε εκλογικές περιφέρειες που κανένας συνδυασμός υποψηφίου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, δεν συγκεντρώσει 43% + 1 ψήφο του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων) θα επαναληφθούν την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με:
α)το Ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 90),
β) τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α ́ 57), και
γ)τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1095/79665/22-9-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Δεδομένης της πολύ πρόσφατης διεξαγωγής δύο εκλογικών διαδικασιών, της ανάλογης εφαρμογής των κυριότερων διατάξεων του Π.Δ. 26/2012 στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, αλλά και προκειμένου να μη χρειαστεί εκ νέου εκτύπωση ολόκληρου του πρακτικού οδηγού από τους χιλιάδες συναδέλφους που έχουν ήδη τυπώσει τα αντίστοιχα πονήματα των βουλευτικών εκλογών, προκρίθηκε – (όπως και στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023), αντί της εξαρχής έκδοσης νέου πρακτικού οδηγού – η σύνταξη Προσαρτήματος στον «Πρακτικό Οδηγό του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023», με κωδικοποίηση των αλλαγών / διαφορών των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές.
Τυχόν μη διεξαγωγή της ψηφοφορίας:
α) Αν για οποιοδήποτε λόγο η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί σε ένα δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023, διεξάγεται την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023.

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο η επαναληπτική ψηφοφορία δεν διεξαχθεί την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, διεξάγεται την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023.

Εκλογικό δικαίωμα πολιτών άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) Στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές, εκλογικό δικαίωμα έχουν και οι πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του οικείου δήμου (Δημοτικές Εκλογές) ή δήμων της οικείας περιφέρειας (Περιφερειακές Εκλογές).

β) Η ταυτοποίησή τους γίνεται βάσει έγκυρου αποδεικτικού ταυτότητας ή διαβατηρίου. γ) Σε περίπτωση «παραλειφθέντων εκλογέων» πολιτών άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνονται στο δήμο όπου έχουν υποβάλει την αίτηση εγγραφής τους στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους, προκειμένου να τους χορηγηθεί σχετική βεβαίωση (αντί του πιστοποιητικού εγγραφής στα δημοτολόγια που εκδίδεται για τους Έλληνες πολίτες).
• Ετεροδημότες / Απόδημοι / Ειδικές Κατηγορίες Εκλογέων:
α) Στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές δεν υφίστανται Ειδικοί Εκλογικοί Κατάλογοι (πλην των πολιτών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Όλοι οι Έλληνες πολίτες ψηφίζουν μόνο στους Εκλογικούς Καταλόγους του δήμου που είναι εγγεγραμμένοι.
β) Συνεπώς, δεν απαιτείται βεβαίωση μη εγγραφής σε ειδικό εκλογικό κατάλογο για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ειδικών κατηγοριών εκλογέων.
• Ψήφος Δικαστικού Αντιπροσώπου και Εφόρου:
α) Δημοτικές Εκλογές: μόνο αν είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο του δήμου όπου ασκούν τα καθήκοντά τους.
β) Περιφερειακές Εκλογές: μόνο αν είναι εγγεγραμμένοι:
βα) σε εκλογικό κατάλογο του δήμου όπου ασκούν καθήκοντα ή
ββ) άλλου δήμου της οικείας περιφέρειας, οπότε υπογράφουν και υπεύθυνη δήλωση (διατίθεται στο Παράρτημα Υποδειγμάτων).
• Βιβλία
α) Ένα Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας διπλότυπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καρμπόν, ώστε να προκύψει ένα αντίτυπο για το σάκο των Δημοτικών Εκλογών και ένα αντίτυπο για το σάκο των Περιφερειακών Εκλογών. (Το δεύτερο αντίτυπο προκύπτει, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, αφού αποκοπούν και συρραφούν το εξώφυλλο με την ένδειξη «Για τις Περιφερειακές Εκλογές» και τα φύλλα με την ένδειξη «Για το Σάκο των Περιφερειακών Εκλογών»).
β) Δύο Βιβλία Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής (ένα για τις Δημοτικές Εκλογές και ένα για τις Περιφερειακές Εκλογές).

γ) Δύο Βιβλία Διαλογής Ψήφων (ένα για τις Δημοτικές Εκλογές και ένα για τις Περιφερειακές Εκλογές):
1) Στο Βιβλίο Διαλογής Ψήφων των Περιφερειακών Εκλογών υπάρχουν δύο Πίνακες Διαλογής: i) υπέρ συνδυασμών, και ii) υπέρ υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων.
2) Στο Βιβλίο Διαλογής Ψήφων των Δημοτικών Εκλογών υπάρχουν τρεις Πίνακες διαλογής: i) υπέρ συνδυασμών, ii) υπέρ υποψήφιων δημοτικών συμβούλων (Erratum. Στις σελίδες 3-112, στην επικεφαλίδα της δεύτερης στήλης αντί «Συνδυασμοί» νοείται «Υποψήφιοι»), και iii) υπέρ υποψηφίων προέδρων κοινοτήτων και υποψηφίων συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων (συμπληρώνεται μόνο όπου τα ψηφοδέλτια συμπεριλαμβάνουν και υποψήφιους για την ανάδειξη αρχών δημοτικών κοινοτήτων).
• Φάκελοι:
α) Δημοτικές Εκλογές: λευκή απόχρωση και γράμμα Δ.
β) Περιφερειακές Εκλογές: θαλασσιά απόχρωση και γράμμα Π.
• Κάλπες (με επικόλληση εντύπου):
α) Δημοτικές Εκλογές: κίτρινο έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023».
β) Περιφερειακές Εκλογές: θαλασσί έντυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023».
• Παραβάν (δύο σε κάθε εκλογικό τμήμα, με επικόλληση εντύπου):
α) Δημοτικές Εκλογές: κίτρινο έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023».
β) Περιφερειακές Εκλογές: θαλασσί έντυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023».
• Αντιπρόσωποι Συνδυασμών / Πληρεξούσιοι
Κάθε συνδυασμός έχει το δικαίωμα να διορίσει:
α) με γραπτή δήλωση του υποψήφιου Περιφερειάρχη ή υποψήφιου Δημάρχου: αα) σε κάθε εκλογικό τμήμα, έναν αντιπρόσωπο και έως δύο αναπληρωτές του, και αβ) για συγκεκριμένο αριθμό εκλογικών τμημάτων, ένα γενικό αντιπρόσωπο και έως δύο αναπληρωτές του.
β)με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου Περιφερειάρχη ή υποψήφιου Δημάρχου, έναν πληρεξούσιο.
(Δεν μπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, γενικοί αντιπρόσωποι, αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασμών οι εν ενεργεία Περιφερειάρχες / Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι / Αντιδήμαρχοι καθώς και όσοι δεν έχουν εκλογικό δικαίωμα).

• Τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας (και σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής). Κάθε εκλογέας ψηφίζει:
α) πρώτα για τις Δημοτικές Εκλογές και
β) αμέσως μετά για τις Περιφερειακές Εκλογές.
• Ιδιαίτερη προσοχή -λόγω της ταυτόχρονης διεξαγωγής δύο διαφορετικών εκλογικών διαδικασιών στο ίδιο εκλογικό τμήμα- να δίδεται κάθε φορά:
α) ο σωστός φάκελος,
β) η σωστή σειρά ψηφοδελτίων και
γ) ο εκλογέας να ψηφίζει στη σωστή κάλπη.
• Μετάδοση συμμετοχής. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος μεταδίδει μέσω του tablet, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 75787/13-9-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Β ́ 5419), και τον αριθμό ψηφισάντων στο εκλογικό τμήμα του, όπως προκύπτει από τον αύξοντα αριθμό στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας, εντός των -αυστηρά προσδιορισμένων- τριών (3) χρονικών διαστημάτων:
α) 1η μετάδοση: 11:00-11:30, β) 2η μετάδοση: 14:00-14:30, γ) 3η μετάδοση: 17:00-17:30.
• Καταμέτρηση (σειρά ανοίγματος καλπών).
α) Στα εκλογικά τμήματα που λήγουν σε 1, 3, 5, 7, 9 γίνεται πρώτα διαλογή και μετάδοση αποτελεσμάτων (συνδυασμών και υποψηφίων) Δημοτικών Εκλογών.

• β) Στα εκλογικά τμήματα που λήγουν σε 2, 4, 6, 8, 0 γίνεται πρώτα διαλογή και μετάδοση αποτελεσμάτων (συνδυασμών και υποψηφίων) Περιφερειακών Εκλογών.

Μονογραφή και αρίθμηση των ψηφοδελτίων, μονογραφή όλων των σταυρών προτίμησης και αναγραφή του συνολικού αριθμού τους. Στα ψηφοδέλτια των Δημοτικών Εκλογών που περιλαμβάνουν και υποψηφίους συμβούλους δημοτικής κοινότητας, αναγράφονται χωριστά:
α) ο συνολικός αριθμός των σταυρών των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, και
β) ο συνολικός αριθμός των σταυρών των υποψηφίων συμβούλων της δημοτικής κοινότητας.
Σε περίπτωση διεξαγωγής επαναληπτικής ψηφοφορίας ισχύουν mutatis mutandis τα αναφερόμενα στο Προσάρτημα ΛΑ του Πρακτικού Οδηγού για τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 χωρίς σταυρό προτίμησης.

• Έγκυρο – άκυρο ψηφοδέλτιο
α) Για τις Δημοτικές Εκλογές, ψηφοδέλτιο άλλης δημοτικής κοινότητας του οικείου δήμου είναι έγκυρο υπέρ του συνδυασμού και υπέρ των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν σταυροί προτίμησης υποψηφίων συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων / προέδρων δημοτικής κοινότητας.
β) Για τις Περιφερειακές Εκλογές, ψηφοδέλτιο άλλης εκλογικής περιφέρειας είναι άκυρο.
γ) Για την επαναληπτική ψηφοφορία προβλέπεται η χρήση νέων ψηφοδελτίων (χωρίς αναγραφή των υποψηφίων δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων), αλλά σε περίπτωση χρήσης του ψηφοδελτίου της πρώτης Κυριακής, αυτό είναι έγκυρο.
• Παράδοση εκλογικών σάκων στο Πρωτοδικείο. Ένας εκλογικός σάκος με το υλικό των Δημοτικών Εκλογών και ένας εκλογικός σάκος με το υλικό των Περιφερειακών Εκλογών, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο ή με τις ανακοινώσεις των οικείων Πρωτοδικείων.
• Αποζημίωση – οδοιπορικά έξοδα. Οι ειδικότερες περιπτώσεις, το ποσό, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων στους τακτικούς και αναπληρωματικούς Δικαστικούς Αντιπροσώπους, στους γραμματείς ή/και διερμηνείς που χρησιμοποίησαν, καθώς και -για πρώτη φορά- στα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής περιγράφονται στην -υπ’ αρ. 82201/29-9-2023- Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (Β ́ 5725).
• Παράρτημα Υποδειγμάτων (Αναφορά στον Έφορο, Υπεύθυνη Δήλωση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του Δικαστικού Αντιπροσώπου, Βεβαιώσεις άσκησης καθηκόντων του Δικαστικού Αντιπροσώπου και του Γραμματέα, Βεβαίωση άσκησης καθηκόντων Μέλους Εφορευτικής Επιτροπής, Βεβαίωση παραλαβής τηλεγραφήματος και Πρακτικού 2 για το Δήμαρχο).
• Κ. Χριστοδουλιάς – Αλ. Μαντζούτσος, Πρακτικός Οδηγός Δικαστικού Αντιπροσώπου 52
• Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών