Δυνατότητα δημάρχου ή περιφερειάρχη που παραιτήθηκε να καταλάβει τη Θέση δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου

Με τροπολογία-Προσθήκη του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο
«Αναμόρψωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων Τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροψιάς, Κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Και με το Άρθρο 1 προβλέπεται η:
Δυνατότητα δημάρχου ή περιφερειάρχη που παραιτήθηκε να καταλάβει τη Θέση δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου που Θα εκλεγεί νέος δήμαρχος ή νέος περιφερειάρχης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 67 ν. 4804/2021

Στην παρ. Ι του άρθρου 39 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «συντονιστή» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Γραμματέα»,
β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. Ι του άρθρου 39 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η παραίτηση του δημάρχου υποβάλλεται εγγράψως στον Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την επομένη της κατάθεσης της δήλωσης στο πρωτόκολλο του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Ο δήμαρχος που παραιτήθηκε δύναται να καταλάβει τη Θέση δημοτικού συμβούλου που Θα εκλεγεί νέος δήμαρχος, με σχετική αναφοράτου στη δήλωση παραίτησης και στην περίπτωση αυτή Θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης δημοτικός σύμβουλος.».

Στην παρ. Ι του άρθρου 67 του ν. 4804/2021 επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «συντονιστή)) αντικαθίστανται από τις λέξεις «Γραμματέα»,
β) προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ. Ι του άρθρου 67 διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Η παραίτηση του περιφερειάρχη υποβάλλεται εγγράψως στον Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την επομένη της κατάθεσης της δήλωσης στο πρωτόκολλο του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Ο περιφερειάρχης που παραιτήθηκε δύναται να καταλάβει τη θέση περιφερειακού συμβούλου που Θα εκλεγεί νέος περιφερειάρχης, με σχετική αναφορά του στη δήλωση παραίτησης και στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης περιφερειακός σύμβουλος στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια.».

Η τροπολογία αυτή διευκολύνει την προεκλογική συνεργασία μεταξύ παρατάξεων αφού επιτρέπει πια το να μοιραστούν περισσότεροι υποψήφιοι την δημαρχιακή θητεία.

Δείτε εδώ την τροπολογία