Εγκύκλιος για τις επαναλητικές εκλογές

Αναρτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 1163 με θέμα: Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία στις περιφέρειες και τους δήμους όπου κανένας συνδυασμός δημάρχου ή περιφερειάρχη δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25, για τις δημοτικές εκλογές, και 57 και 58, για τις περιφερειακές εκλογές, του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 90).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας, στα οποία διεξήχθη η ψηφοφορία της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που διεξήχθη η ψηφοφορία της 8ης Οκτωβρίου 2023. Για την υποστήριξη του έργου των εφορευτικών επιτροπών θα οριστεί ένας γραμματέας.

Για την επαναληπτική ψηφοφορία, οι οικείες δημοτικές αρχές πρέπει να εκδώσουν και να δημοσιεύσουν νέο πρόγραμμα εκλογής, το αργότερο έως την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023.

Επισημαίνεται ότι, το Βιβλίο Διαλογής Ψήφων συμπληρώνεται μόνο ως προς
το σκέλος του Πίνακα Διαλογής Ψήφων υπέρ συνδυασμών.

Στην επαναληπτική ψηφοφορία της 15ης Οκτωβρίου 2023 χρησιμοποιούνται ψηφοδέλτια, τα οποία περιλαμβάνουν το, τυχόν, έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού και το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου ή περιφερειάρχη, με την αντίστοιχη ένδειξη η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομά του, εντός ή εκτός παρένθεσης (άρθρα 25 και 58 του ν. 4804/2021).

Για τις μεν δημοτικές εκλογές οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων για την επαναληπτική εκλογή ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 της υπ’αριθμ. 71015/2023 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Β ́5244), για δε τις περιφερειακές εκλογές στο άρθρο 2 της υπ.αρίθμ. 65078/2023 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Β’4880). Επισημαίνεται ότι ειδικά στις περιφερειακές εκλογές δεν μεταβάλλεται η διάσταση των ψηφοδελτίων σε σχέση την αρχική ψηφοφορία και επομένως εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ψηφοδέλτια της αρχικής ψηφοφορίας.

Εξάλλου, όπως ρητά αναφέρεται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 και της παρ.2 του άρθρου 56 του ν.4804/2021, «Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 (ή αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 58 για τις περιφερειακές εκλογές), δεν θεωρείται άκυρο το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την αρχική ψηφοφορία, εφόσον ο συνδυασμός αυτός μετέχει στην επαναληπτική ψηφοφορία. Σταυροί προτίμησης που έχουν τεθεί δεν λαμβάνονται υπόψη.».

Για την επαναληπτική ψηφοφορία της 15ης Οκτωβρίου 2023, τα ψηφοδέλτια παραδίδονται τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Επειδή το χρονικό διάστημα της επαναληπτικής ψηφοφορίας είναι περιορισμένο και οι προθεσμίες πιεστικές, οι δήμαρχοι και οι αρμόδιοι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες είναι σκόπιμο να επιδεικνύουν ανοχή και να παραλαμβάνουν ακόμα και μέσα σε εύλογο,από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, χρονικό διάστημα, τα αποστελλόμενα έντυπα ψηφοδέλτια, αρκεί να μην επηρεάζεται ουσιωδώς η προετοιμασία της σχετικής εκλογικής διαδικασίας.

Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, ο εκλογέας δεν σημειώνει σταυρό προτίμησης.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διαδικασία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023 προηγείται η ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών και αμέσως μετά ακολουθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.

Κατά την αναγνώριση των εκλογέων, όταν τα στοιχεία εγγραφής των εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους δεν συμπίπτουν απόλυτα με τα στοιχεία της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας, τότε οι εκλογείς προσκομίζουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, που εκδίδεται από τον οικείο δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Επισημαίνεται ότι, στα εκλογικά τμήματα που η αρίθμησή τους λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9, οι εφορευτικές επιτροπές ανοίγουν πρώτα την κάλπη των δημοτικών εκλογών, αριθμούν τα ψηφοδέλτια, πραγματοποιούν τη διαλογή των ψήφων υπέρ συνδυασμών και μεταδίδουν τα αποτελέσματα στο Υπουργείο Εσωτερικών και ακολούθως επαναλαμβάνουν τη διαδικασία για τις εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών.
Στα εκλογικά τμήματα που η αρίθμησή τους λήγει σε 2, 4, 6, 8 και 0, οι εφορευτικές επιτροπές ανοίγουν πρώτα την κάλπη των περιφερειακών εκλογών ακολουθώντας τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου και στη συνέχεια επαναλαμβάνουν τη διαδικασία για τις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.

Κατεβάστε την εγκύκλιο από εδώ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνα: e-mail:
Κ. Χατζηβασίλογλου Γ. Παπακώστα
Θ. Γαρουφαλής
213136 1136 – 1130 – 1128
[email protected]
[email protected]
[email protected]