Εγκύκλιος για την καταχώρηση των προϋπολογισμών

Παροχή οδηγιών εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) να παράσχει γνώμη επί αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013.

Οι σημειώσεις αφορούν και την ικανότητα διαβάσματος των προϋπολογισμών από τους αιρετούς.

Τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). Η ευθύνη των στατιστικών ανταποκριτών περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάρτηση των εγκεκριμένων από τον ΠΟΥ αρχείων.

Τα έσοδα και οι δαπάνες θα καταγραφούν στη στήλη ΚΑΕ σε επίπεδο 4ψήφιου ΚΑΕ και Υπηρεσίας (ΥΥ.ΧΧΧΧ) για τους φορείς που ακολουθούν τον τύπο προϋπολογισμού των δήμων, βάσει της εγκεκριμένης αναλυτικής κωδικοποιημένης ταξινόμησης όπως αυτή έχει μετά τις μεταβολές που επήλθαν.

Στις υπηρεσίες (κυρίως στην υπηρεσία 70) δεν πρέπει να γίνεται ενδιάμεση ανάλυση. Για παράδειγμα, η μορφή ΚΑΕ 70.03.6063 είναι λάθος. Αποδεκτή είναι μόνο η μορφή 70.6063.

Έργα και λοιπές δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Κατά την υποβολή των αρχείων του σχεδίου Π/Υ 2024 στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, οι ΠΟΥ των υπόχρεων φορέων θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την υποβολή του πίνακα εκτελεστέων έργων του μήνα αναφοράς σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 422/2023 (ΑΔΑ: Ω80Σ46ΜΤΛ6-9Ι3). Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι με την εγκύκλιο 540/2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ) έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την παρακολούθηση του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
Για την παρακολούθηση των έργων και των λοιπών δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έχουν δημιουργηθεί οι κάτωθι ΚΑ για τους φορείς με τύπο προϋπολογισμού δήμων:

ΚΑΕ Περιγραφή
1324 Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
5125 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Υπηρεσία 55 Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η εφεξής χρήση των προαναφερθέντων κωδικών είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από την κατάσταση υλοποίησης του έργου ή της δράσης. Συνεπώς διευκρινίζεται ότι, ανεξάρτητα από τον ΚΑ που αναφέρεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ή στα έγγραφα ανάθεσης και σύναψης της σύμβασης, αρχής γενομένης από τον Π/Υ 2024 οι δαπάνες των έργων και των λοιπών δράσεων που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα εγγράφονται και θα παρακολουθούνται αποκλειστικά στην υπηρεσία 55.

Εισφορές υπέρ συνδέσμων και ΦΟΔΣΑ: Κατά την κατάρτιση των σχεδίων Π/Υ 2024 των δήμων είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση για διαχωρισμό των εισφορών υπέρ συνδέσμων εκτός ΦΟΔΣΑ, με τη χρήση των ΚΑ 6721 και 8142, και υπέρ ΦΟΔΣΑ, με την χρήση των ΚΑ 6726 (μετονομασία) και 8143. Για την εφαρμογή του διαχωρισμού επισημαίνεται ότι στους ΚΑ 6726 και 8143 πρέπει να εγγραφούν τα ποσά των εισφορών που προβλέπεται ότι πρέπει να αποδοθούν στους φορείς που ασκούν τις αρμοδιότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο για την καταχώρηση των προϋπολογισμών

Δείτε εδώ την εγκύκλιο για την παρακολούθηση του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης