Με επιτυχία υλοποιείται το Πρόγραμμα για αστέγους από τους Δήμους

Οι Δήμοι Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου, Χαλανδρίου και Λυκόβρυσης-Πεύκης συμμετέχουν στο Σχέδιο με τίτλο «ΑΛΜΑ» που αφορά στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Αρχή Διαχείρισης τον ΟΠΕΚΑ. Στο Διαδημοτικό Σχήμα του Έργου συμμετέχει Διαχειριστής Φορέας η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης με βασικό στόχο την άμεση μετάβαση, των παραπάνω ατόμων και οικογενειών, σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης και η επανένταξη τους στον κοινωνικό ιστό και στην αγορά εργασίας.
Στον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης μέχρι σήμερα υπάρχουν δεκατρείς ωφελούμενοι της ομάδας-στόχου, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση και εξυπηρετήθηκαν. Τέσσερις από τους ωφελούμενους εντάχθηκαν πλήρως σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

Το πρόγραμμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, επιδότηση ενοικίου έως και 24 μήνες για τους εξυπηρετούμενους του προγράμματος, και οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώσουν στην Κοινωνική Υπηρεσία των Δήμων αν διαθέτουν ακίνητο προς ενοικίαση.

Προδιαγραφές ακινήτων
Οι κατοικίες (μονοκατοικίες ή διαμερίσματα) πρέπει να βρίσκονται στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και να πληρούν τις ελάχιστες κτιριολογικές και λοιπές προδιαγραφές, προϋποθέσεις και απαιτήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 της υπ ́ αρ. Δ23/οικ.19061−1457/2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1336 τ.Β ́) «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους».
Η προσφερόμενη τιμή του μηνιαίου μισθώματος κατοικίας ορίστηκε στα 250,00 € για τις κατοικίες στέγασης των μονοπρόσωπων νοικοκυριών, 350,00 € για τις κατοικίες στέγασης των νοικοκυριών δύο και τριών ατόμων, αντίστοιχα.

Το διαδημοτικό πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», ορίστηκε στην υπ΄αρ. πρωτ. Δ13οικ./62914/28-8-20221 πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του υπουργείου Εργασίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκη έλλειψης στέγης, με στόχο την παροχή υπηρεσιών στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησής τους στην εργασία.
Το πρόγραμμα, υλοποιείται σε συνεργασία με πιστοποιημένους μη κερδοσκοπικούς φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας, έχει διάρκεια 2 ετών και προβλέπει:
• Επιδότηση ενοικίου για διάστημα έως και 24 μήνες (250€ το μονομελές νοικοκυριό, 300€ τα 2 άτομα, 350€ από 3 άτομα και πάνω)
• Κάλυψη βασικών δαπανών για οικοσκευή και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (1000€ για οικοσκευές και 1000€ για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας)
• Επιδότηση εργασίας για διάστημα έως και 12 μήνες.
• Παράλληλα, παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στους ωφελούμενους με στόχο την ενδυνάμωση και κινητοποίησή τους, για να αναλάβουν σταδιακά την ευθύνη επίλυσης των προβλημάτων της καθημερινότητας και να επανενταχθούν ομαλά στον κοινωνικό ιστό.
Το Θεσμικό Πλαίσιο :
Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του Προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:
α. Στο άρθρο 15 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»,
β. Στην με αριθ. Δ13οικ./42815/24-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2788) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»,
γ. Στην με αριθ. Δ13οικ./62914/28-8-2021 (ΑΔΑ: 63ΩΦ46ΜΤΛΚ-ΓΒ9) Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους.
δ. Την έγκριση υλοποίησης του Σχεδίου (κωδ. ΣΕ-13)με τίτλο «Άλμα» με Δικαιούχους Φορείς τους Δήμους Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης-Πέυκης, Ηρακλείου Αττικής και Χαλανδρίου και διαχειριστή Φορέα την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, με την αρ.πρωτ. 23878/11-03-2022 απόφασης έγκρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.