Εργαστήρια περιβαλλοντικής ρομποτικής στο Δήμο Βοΐου

Εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τη χρήση ρομποτικής σε 18 σχολεία υλοποιεί ο δήμος Βοΐου, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για το φυσικό περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές του τόπου τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη βοήθεια του ανθρωπόμορφου ρομπότ «Πέπερ» θα γνωρίσουν την πανίδα και τη χλωρίδα των οικοσυστημάτων της περιοχής, με σκοπό την ανάπτυξη καλών πρακτικών για την προστασία του, αλλά και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης. Παράλληλα, τα εργαστήρια θα αποτελέσουν έναυσμα για την εξοικείωσή των μαθητών/τριών με τις νέες τεχνολογίες και τη ρομποτική.

Η πρωτοβουλία του δήμου Βοΐου φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάδειξη και προστασία των βιοτόπων της περιοχής, με έμφαση τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000.

Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του υποέργου της πράξης “Ενημέρωση μαθητών Δήμου Βοΐου με την μέθοδο της ρομποτικής εκπαίδευσης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης” η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΡΑ), Δράση: «Ολοκλήρωση εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000».