Η DOTSOFT υλοποιεί Πρωτοποριακό και Καινοτόμο Σύστημα για την Ασφάλεια των Εργαζομένων – Πλατφόρμα WEAR4SAFE

Η εταιρεία DOTSOFT ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επιτυχή ολοκλήρωση της υλοποίησης της πρωτοποριακής πλατφόρμας WEAR4SAFE, ένα σύστημα που αποσκοπεί στην προαγωγή της ασφάλειας των εργαζομένων και τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων στο χώρο εργασίας.

Η πλατφόρμα WEAR4SAFE αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο έρχεται να λύσει το πρόβλημα της ιχνηλάτησης και αναγνώρισης σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το αν ένας εργαζόμενος φορά ή όχι τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) τη στιγμή που ασκεί τις εργασίες του. Η πληροφορία είναι σημαντική, καθώς στατιστικές έρευνες έχουν δείξει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός εργατικών ατυχημάτων συμβαίνει επειδή οι εργαζόμενοι δεν φορούν τα σωστά ΜΑΠ τη στιγμή της εργασίας τους. Η πλατφόρμα WEAR4SAFE, αξιοποιεί τεχνολογίες ΙοΤ (Internet of Things) και εγγύτητας / proximity (π.χ. Bluetooth) και αναγνωρίζει ότι ένας εργαζόμενος δεν φορά τα απαιτούμενα ΜΑΠ την ώρα της εργασίας του αποστέλλοντας  σε πραγματικό χρόνο σχετική ειδοποίηση – συναγερμό (ALERT) τόσο στον εργαζόμενο όσον και στον επόπτη του. 

Με τον τρόπο αυτό, η πλατφόρμα WEAR4SAFE μπορεί να ενισχύσει το επίπεδο ασφάλειας στην εργασία και να ενθαρρύνει και να ευαισθητοποιεί τους εργαζομένους στην εφαρμογή των ορθών πρακτικών χρήσης ΜΑΠ και αυτοδιαχείρισης σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας WEAR4SAFE περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • Υποστήριξη των εργοδοτών και εργαζομένων στην ενημέρωση για τη νομοθεσία σχετικά με το ποια ΜΑΠ απαιτούνται για συγκεκριμένα επαγγέλματα
  • Υποστήριξη στον ακριβή σχεδιασμό της οργάνωσης των ΜΑΠ ανά επάγγελμα, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία και τον βαθμό επικινδυνότητας
  • Ανάθεση / χρέωση ΜΑΠ σε εργαζόμενους και παρακολούθηση της “αποθήκης” των ΜΑΠ και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται
  • Καθοδήγηση των εργαζόμενων σχετικά με το ποια ΜΑΠ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους ανάλογα με την εργασία τους αλλά και άλλες συνθήκες (π.χ. καιρός) 
  • Online παρακολούθηση της χρήσης των ΜΑΠ κατά τη διάρκεια της εργασίας
  • Αποστολή προειδοποιήσεων σε περίπτωση μη ορθής χρήσης των ΜΑΠ
  • Δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται και δημιουργίας dashboardanalytics
  • Δυνατότητα αποστολής σήματος για έκτακτη ανάγκη (SOS) σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος αντιμετωπίζει δυσκολία ή βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με ταυτόχρονη αναγνώριση της “θέσης” του στον χάρτη
  • Αποθετήριο με όλα τα ΜΑΠ ανά τομέα της επιχείρησης και οργάνωση των ανανεώσεων τους ανάλογα με την περίοδο λήξης τους
  • Δείκτες απόδοσης και analytics για την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας σε έναν οργανισμό.

Η DOTSOFT προχώρησε στην πιλοτική και δοκιμαστική εφαρμογή της πλατφόρμας WEAR4SAFE στον Δήμο Τρικκαίων, υιοθετώντας επιτυχημένα το σύστημα σε δύο επαγγέλματα που απαιτούν τη χρήση ΜΑΠ: α) συνοδούς απορριμματοφόρων και β) εργαζόμενους στην καθαριότητα εξωτερικών χώρων.

Τ ερευνητικό έργο αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας και την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Η DOTSOFT παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που βοηθούν στη δημιουργία ασφαλών και υγιών εργασιακών περιβαλλόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα WEAR4SAFE παρακαλούμε επικοινωνήστε δείτε εδώ https://www.wear4safe.eu/ . Το έργο WEAR4SAFE Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02699)

Σχετικά με την DOTSOFT:

Η DOTSOFT είναι μια τεχνολογική εταιρεία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων λογισμικού και τεχνολογίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στις “έξυπνες πόλεις”. Με την πλατφόρμα WEAR4SAFE, η DOTSOFT συνεχίζει την παράδοση καινοτόμων λύσεων που βοηθούν στη δημιουργία ασφαλών και αποτελεσματικών εργασιακών περιβαλλόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

«Η DOTSOFT ευχαριστεί όλους τους εταίρους και τον Δήμο Τρικκαίων για τη στήριξή τους στο ερευνητικό αυτό έργο και δεσμεύεται να συνεχίσει να προωθεί την ασφάλεια και την προνοητικότητα στον τομέα της εργασίας