Βασική επιλογή μεταφορών το ποδήλατο για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακήρυξαν επίσημα κοινή δήλωση για το ποδήλατο.
Αυτό σημαίνει ότι οι επισημάνσεις που κάνουν θα αποτελέσουν προτεραιότητες (και επενδυτικές) οδηγίες, πολιτικές αλλά και κριτήρια για την ενίσχυση δράσεων και υποδομών.

Στην διακήρυξη αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής:

Οι μεταφορές είναι βασικές για την κοινωνική ένταξη και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της πρόσβασης σε άλλες βασικές υπηρεσίες, όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η υγεία και η περίθαλψη.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση παραμένει μια σοβαρή πρόκληση για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων μεταφορών και επίσης μειώνει τη βιωσιμότητα των περιοχών που πλήττονται από αυτήν, με σημαντικό κόστος για την κοινωνία και την οικονομία.

Οι μεταφορές αποτελούν βασική αιτία ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ως εκ τούτου οι Βιώσιμες μεταφορές είναι θεμελιώδεις για να πετύχουμε τος κλιματικούς στόχους.

Μεταξύ των μεταφορών, το ποδήλατο είναι ένα από τα περισσότερο βιώσιμα, υγιεί και αποτελεσματικά μέσα, με σημαντικές δυνατότητες για την υποστήριξη του.

Προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, το ποδήλατο πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά στις πολιτικές αστικής κινητικότητας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και χρηματοδότησης, στον σχεδιασμό των μεταφορών, στην ευαισθητοποίηση, στην κατανομή χώρου, στους κανονισμούς ασφαλείας και στις κατάλληλες υποδομές, συμπεριλαμβανομένης ειδικής στόχευσης στα άτομα με αναπηρίες ή με μειωμένη κινητικότητα.

Το ποδήλατο βελτιώνει την κοινωνική ένταξη, συμβάλλοντας στη σωματική και ψυχική υγεία και ευεξία των ανθρώπων.

Περισσότερες και καλύτερες υποδομές ασφαλούς ποδηλασίας σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί στοιχείο ουσιαστικής σημασίας για την προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων που να χρησιμοποιούν το ποδήλατο.

Απαιτείται χρηματοδότηση αφιερωμένη στο ποδήλατο – σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο –για να υλοποιηθεί η φιλοδοξία να περισσότεροι άνθρωποι να κάνουν ποδήλατο. Ένα κατάλληλο επίπεδο επένδυσης αποτελεί προϋπόθεση για τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών ποδηλασίας και τη συντήρηση των υποδομών.

Εκτός από ασφαλέστερες υποδομές, όπως χωριστούς ποδηλατόδρομους και ασφαλή στάθμευση, όλα τα στοιχεία της προσέγγισης Safe System πρέπει να εφαρμόζονται τόσο για την ποδηλασία όσο και για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τους οδηγούς που μοιράζονται το δρόμο με τους ποδηλάτες.

Η ποδηλασία είναι επίσης βασικός παράγοντας αειφόρου τουρισμού και αποφέρει απτά οφέλη στην τοπική οικονομία και ιδίως στις ΜΜΕ.

Τα δεδομένα ποδηλασίας δεν συλλέγονται με συνέπεια στην ΕΕ. Αυτό επηρεάζει τη βέλτιστη επιλογή των επενδύσεων στις μεταφορές και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί.

Δείτε εδώ όλη την διακήρυξη