Epsilon – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : Στην υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η εταιρία Epsilon – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ δραστηριοποιείται στον κλάδο των Συμβούλων Επιχειρήσεων και πληροφορικής παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής στάθμης, για την Ανάπτυξη και την Αύξηση της Αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού, του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

Οι συνεργάτες και τα στελέχη της διαθέτουν υψηλό επίπεδο επιστημονικής επάρκειας και αναγνωρισμένη εργασιακή εμπειρία από τη πολύχρονη παρουσία τους στην αγορά. 

Συγκριτικό της  πλεονέκτημα αποτελούν οι στρατηγικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει με Πανεπιστημιακά και Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα, για τη παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στουςτομείς της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, του αστικού σχεδιασμού, καθώς της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. 

Μέσα από τους παραπάνω τομείς και έχοντας συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων, όλα τα στελέχη της εταιρείας, εργάζονται  με ειλικρίνεια, με πάθος και με συνεργατικό πνεύμα για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων του πελάτη. 

Η Φιλοσοφία :

Η εταιρία Epsilon – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ επιδιώκει να αποτελέσει τον επαγγελματικό χώρο επιλογής για τα στελέχη της και να ενισχύσει το «Επιχειρείν» στην Ελλάδα και Διεθνώς μέσα από πρακτικές προτάσεις & λύσεις που ανταποκρίνονται στις σημερινές δύσκολες και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. 

Ο Εταιρικός στόχος της εταιρείας:

…..Να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και διασφαλισμένες ποιοτικά συμβουλευτικές υπηρεσίες, με σκοπό τον μετασχηματισμό τους σε οργανισμούς υψηλής δυναμικής και διατηρήσιμου συγκριτικού πλεονεκτήματος, σύμφωνα με τις επιταγές και τα πρότυπα της παγκόσμιας αγοράς…. 

Η Αποστολή :

H εταιρεία επιδιώκει την αξιοποίηση των ιδεών νέων ταλαντούχων επαγγελματιών, της επιστημονικής επάρκειας και εμπειρίας στελεχών, καθώς τη δημιουργία ισχυρών συμμαχιών με εταίρους και συνεργάτες από τη παγκόσμια αγορά, για την ανάπτυξη και τη προσφορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και την εδραίωση μόνιμων σχέσεων με τους πελάτες της

Οι Αξίες :

Στις βασικές αξίες της εταιρίας περιλαμβάνονται οι κάτωθι φράσεις: 

 • Επιδιώκουμε την αριστεία και την καινοτομία για την ενίσχυση της δημιουργικότητας 

 • Ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του πελάτη σύμφωνα με τις ανάγκες του 

 • Λειτουργούμε με τόλμη, επαγγελματική ηθική και ενθαρρύνουμε την ομαδικότητα 

 • Επιδιώκουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τον πελάτη που στηρίζονται 

 • Επενδύουμε στην έρευνα με τη συμμετοχή μας σε εξειδικευμένες συνεργασίες υψηλής δυναμικής 


 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Οι τομείς δράσης της Epsilon – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ διακρίνονται στους ακόλουθους έξι επιχειρησιακούς άξονες οι οποίοι αφορούν πελάτες τόσο του Ιδιωτικού, όσο του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Ειδικότερα: 

 • Ανάπτυξη Εξαγωγών & Marketing: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επέκτασης δραστηριοτήτων επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά, παροχή υπηρεσιών εφαρμοσμένου ΜΚΤ και εμπορικής αντιπροσώπευσης προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών 
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & Συμβουλευτική: Εύρεση, αξιολόγηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και ανάπτυξης συστημάτων – εφαρμογών λογισμικού και δικτύων επιχειρήσεων 
 • Ιδιωτικός Τομέας- ΕΣΠΑ: Επενδυτικά προγράμματα, αξιολόγηση επενδυτικών πρωτοβουλιών, εκτίμηση κινδύνου, επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις ανάπτυξης επιχειρήσεων και παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη τεχνική – μελετητική – αδειολογική ωρίμανση του επενδυτικού σχεδίου 
 • Δημόσιος Τομέας & Περιφερειακή Ανάπτυξη: Προγράμματα, επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις για την υλοποίηση δράσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης και παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση της υλοποίηση δράσεων περιφερειακής – αναπτυξιακής πολιτικής
 • Ερευνητικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, μελέτη και υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων μέσω της ανάπτυξης εθνικών και διεθνών συνεργασιών 
 • Σύνθετα Έργα: Σχεδιασμός, μελέτη, ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων που απαιτούν υψηλή επιχειρησιακή και τεχνική εξειδίκευση και ανθρώπινο δυναμικό . 

Οι παραπάνω τομείς δραστηριότητας βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις δομικές διαβαθμίσεις ενός οργανισμού αποτελώντας ουσιαστικά το πλαίσιο εργασίας του προσωπικού – συνεργατών της Epsilon -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την μεταφορά και ενδοεπιχειρησιακή εφαρμογή τεχνογνωσίας με στόχο την ανάπτυξη και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πελατών της 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η πολυετής εμπειρία της εταιρίας  στην υποστήριξη των Α’ και Β ́ ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα, με εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: 

Από την κωδικοποίηση των αναγκών και τη Σύνταξη Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος έως και την σύνταξη τευχών δημοπράτησης για έργα προς υλοποίηση, αλλά και 

από την ωρίμανση και προετοιμασία φακέλων χρηματοδότησης για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά κλπ) έως και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για όλα τα έργα. 

Παράλληλα, το προσωπικό της εταιρείας παρέχει πλήρη υποστήριξη στις υπηρεσίες των φορέων αναφορικά με διοικητικά θέματα που ενδέχεται να χρειάζονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης των φακέλων χρηματοδότησης. 

Αναφορικά με την ωρίμανση έργων, η διεπιστημονική ομάδα της Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης μπορεί να υποστηρίξει τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων τοπικής ανάπτυξης, όπως είναι: 

Φύση – Απορρίμματα- Βιοποικιλότητα 

Αστικός Χωροταξικός Σχεδιασμός


Δίκτυα- Ενέργεια- Μεταφορές


Αγροτική Ανάπτυξη


Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία- Απασχόληση 

Τουριστική- Πολιτιστική Ανάπτυξη 

Κοινωνική Πολιτική Οργάνωση- Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Σύμπραξη Ιδιωτικού- Δημόσιου τομέα


Σχεδιασμός και Αξιολόγηση πολιτικών 

Το επιστημονικό προσωπικό της Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης αποτελεί την ομάδα συμβούλων για πολλούς δήμους της χώρας μας. 

Οι διεπιστημονικές γνώσεις υψηλού επιπέδου εξασφαλίζουν ότι τα έργα που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν από την διοίκηση σας, θα αφήσουν σημαντικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία του Δήμου σας και θα διασφαλίσουν την ανάπτυξη του.