Αναμένεται Π.Δ. για την εκλογή συλλογικών οργάνων

Εντός των ημερών αναμένεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την εκλογή των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης που θα αντικαταστήσει το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 75 ΦΕΚ Α’ 182/22.8.2011 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 94/2019.

Η τροποποίηση αυτή βέβαια είναι αναγκαία λόγω της μείωσης των εδρών των δημοτικών συμβουλίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 75/2011 Συνιστώνται Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.), στις οποίες συμμετέχουν υποχρεωτικά ως μέλη, δια των εκπροσώπων τους, όλοι οι δήμοι της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας των περιφερειών.
Οι ανωτέρω Ενώσεις είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από τον αντίστοιχο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Έδρα κάθε Π.Ε.Δ είναι η έδρα της περιφέρειας.
Όργανα των Π.Ε.Δ. είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή
δ) Ο Πρόεδρος
ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. σε περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους αποτελείται από 75 μέλη και σε περιφέρειες με πληθυσμό άνω των 300.001 κατοίκων αποτελείται από 125 μέλη. Η Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από 200 μέλη. Η Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Αττικής αποτελείται από 300 μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Π.Ε.Δ. αποτελείται από δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους ανάλογα με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης των Π.Ε.Δ.
Οι Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης ίσο με εβδομήντα πέντε (75) ή ίσο με εκατό είκοσι πέντε (125) έχουν εικοσιεναμελές (21μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι δεκατρείς (13) είναι δήμαρχοι και οι οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δημάρχων της οικείας ΠΕΔ είναι λιγότερος από δώδεκα τότε προσαυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων μέχρι της συμπλήρωσης του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Στις Π.Ε.Δ. εκλέγεται πενταμελής (5μελής) Εκτελεστική Επιτροπή. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ., είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και δύο ακόμη μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής των Π.Ε.Δ. διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο.

β. Η Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και η Π.Ε.Δ. Αττικής έχουν εικοσιπενταμελές (25μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι δεκαπέντε (15) είναι Δήμαρχοι και οι δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι.

Μέχρι την 16η Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου, το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ.
Εδώ χρειάζεται αλλαγή καθώς το προεδρείο εκλέγεται στις 2 Ιανουαρίου.

Για τον ορισμό εκπροσώπων των δήμων στις αντίστοιχες Π.Ε.Δ. διαιρείται ο συνολικός πληθυσμός κάθε περιφέρειας με τον συνολικό αριθμό των μελών την Γενικής Συνέλευσης αφαιρούμενου από αυτόν του αριθμού των δήμων της περιφέρειας. Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το μέτρο για τον υπολογισμό των εκπροσώπων. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε δήμου δια του μέτρου προκύπτει ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε δήμου. Οι θέσεις των εκπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης που παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στους δήμους με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των εκπροσώπων των Δήμων (δημοτικών συμβούλων) στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Από τους ανωτέρω εκπροσώπους τα τρία πέμπτα (3/5) προέρχονται υποχρεωτικά από την πλειοψηφία και τα υπόλοιπα δύο πέμπτα από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας.

Δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό, εφόσον έχουν συμπράξει κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4623/2019 (Α΄134). Δεν είναι επιτρεπτή η κατάθεση υποψηφιότητας εκτός συνδυασμών.
Σε κάθε δημοτικό σύμβουλο δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί. Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, μέχρι τόσους εκπρο- σώπους όσους εκλέγει ο δήμος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης.

Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Π.Ε.Δ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, που συνέρχεται για αυτό το σκοπό με πρόσκληση και υπό την προεδρία του δημάρχου της έδρας της περιφέρειας και τούτου για οποιονδήποτε λόγο κωλυομένου, του δημάρχου του μεγαλύτερου εκ των υπολοίπων σε πληθυσμό δήμου, το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου. Στην ίδια συνεδρίαση, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, εκλέγονται οι εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς ή με μεμονωμένες υποψηφιότητες.

Κάθε συνδυασμός και επί ποινή αποκλεισμού περιλαμβάνει υποψήφιους ανεξαρτήτως κατηγορίας τουλάχιστον ίσους με το ¼ του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παραλειπόμενου του κλάσματος όπου προκύπτει, με εξαίρεση τις Π.Ε.Δ. όπου το σύνολο των δημάρχων συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ όπου κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει υποψήφιους ίσους με τουλάχιστον το 1/3 των εκπροσώπων των δημοτικών συμβούλων που εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.

Ο αριθμός των υποψηφίων δημάρχων και αντίστοιχα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, που αντιστοιχούν στο διοικητικό συμβούλιο της Π.Ε.Δ., μπορεί να προσαυξάνεται στο σύνολο μέχρι και 30%, παραλειπομένου του κλάσματος, εφ’ όσον προκύπτει. Ο συνδυασμός επίσης περιλαμβάνει υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι δύναται να είναι υποψήφιοι και για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. και ως εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τον αριθμό εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος προσαυξημένο στο σύνολο μέχρι και 30%, παραλειπομένου του κλάσματος, εφ’ όσον προκύπτει.

Κατα την ψηφοφορία εκφράζονται οι προτιμήσεις των εκλεκτόρων για το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως της κατηγορίας αυτών, σημειώνοντας δίπλα στο ονοματεπώνυμο σταυρό, μέχρι του συνολικού αριθμού των εκλεγομένων μελών.

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. και ο πλησιέστερος προς το πηλίκο ακέραιος αριθμός αποτελείτο εκλογικό μέτρο. Αν το πηλίκο είναι ακριβώς το μισό της μονάδας στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Μεμονωμένοι υπο- ψήφιοι εκλέγονται εφόσον λάβουν έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.

Η γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ αποτελείται από πεντακόσια δέκα (510) μέλη.»
Τα μέλη του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, εφόσον έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι και διατηρούν την ιδιότητα αυτή, αυξανομένου αντιστοίχως του αριθμού των μελών της γενικής συνέλευσης.

Η Κ.Ε.Δ.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών (παρ. 9 άρθρο 282 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011).

Για τον προσδιορισμό του αριθμού των εκπροσώπων−δημοτικών συμβούλων κάθε Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. αθροίζεται ο συνολικός πληθυσμός της χώρας και στη συνέχεια διαιρείται με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης αφαιρουμένου από αυτόν τον συνολικό αριθμό των δήμων της χώρας. Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το μέτρο. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε Περιφερειακής Ένωσης Δήμων δια του μέτρου προκύπτει ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε Π.Ε.Δ. Οι θέσεις των εκπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης που παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των εκπροσώπων−δημοτικών συμβούλων κάθε Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.