GEOSYSTEMS HELLAS A.E.: Έξυπνο διεπιστημονικό σύστημα υποστήριξης της παρακολούθησης παράκτιας ζώνης.

Tα τελευταία χρόνια, εξαιτίας φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων, της αστικοποίησης αλλά και της κλιματικής αλλαγής, οι παράκτιες περιοχές είναι εκτεθειμένες σε πολλαπλούς κινδύνους αυξανόμενης σοβαρότητας, όπως ξαφνικές πλημμύρες, διάβρωση και καθίζηση.

H διαδικασία της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής έχει επιταχυνθεί και η θερμοκρασία έχει αυξητική τάση στις περιοχές υψηλού γεωγραφικού πλάτους, όπου οι περιβαλλοντικές και οι γεωλογικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά.  Αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής είναι η αλλαγή της μορφής του εδάφους και η αύξηση των γεωλογικών καταστροφών, οδηγώντας σε κατολισθήσεις, πλημμύρες, καθίζηση και διάβρωση του εδάφους ή ακόμα και σε περισσότερα οικολογικά και τεχνικά προβλήματα, απειλώντας την ασφάλεια των τοπικών τεχνικών κατασκευών. Η διαταραχή από τις πλημμύρες είναι ένας από τους πιο σημαντικους παράγοντες που επηρεάζουν την βλάστηση και τη βιοποικιλότητα στα παράκτια και παραποτάμια περιβάλλοντα.

Η GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. με δυναμική παρουσία στον χώρο της Γεωπληροφορικής συμμετέχει στο έργο Διμερούς και Πολυμερούς Συνεργασίας, EPIPELAGIC (κωδικός έργου T7ΔKI-00160, http://epipelagicproject.com/) μεταξύ Ελλάδας και Κίνας το οποίο επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και διαχείριση παράκτιων περιοχών.

Η ελληνική μελέτη περίπτωσης περιλαμβάνει την παράκτια περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας και το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα. Η υψηλή περιβαλλοντική σημασία της περιοχής είναι εμφανής από το γεγονός ότι, συμπεριλήφθηκε στη Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000, ενώ τέσσερις περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως Καταφύγια Άγριας Ζωής με κύριο στόχο την προστασία και ανάπτυξη των βιοτόπων που είναι ευάλωτοι στην απειλή της παραμόρφωσης του εδάφους. 

Κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση και το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών με την παροχή μεθοδολογιών και εργαλείων που χρησιμοποιούν χρονοσειρές δορυφορικών δεδομένων παρατήρησης Γης (Earth Observation) σε συνδυασμό με άλλα βοηθητικά δεδομένα και μετρήσεις πεδίου. Η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ενός συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων, για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σημαντικών αλλαγών είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο θα συσχετιστούν οι φυσικοί και ανθρωπογενείς κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων, των αλλαγών χρήσεων Γης, των διαχρονικών αλλαγών της ακτογραμμής, της διάβρωσης του εδάφους, της μεταβολής του αναγλύφου και της αλλαγής της στάθμης των θαλάσσιων και των υπόγειων υδάτων. 

Η τελική πλατφόρμα του έργου είναι προσβάσιμη από όλους και είναι διάθεσιμη  εδώ

Αποτελείται από πέντε κύρια υποκεφάλαια, ενώ παράλληλα προσφέρει την δυνατότητα να οπτικοποιεί δορυφορικές εικόνες.

Οι 5 ενότητες της πλατφόρμας αφορούν:

  • την κάληψη γης με μεθόδους Μηχανικής Μάθησης, 
  • την ανάπτυξη μοντέλων διάβρωσης
  • την παρακολούθηση των μεταβολών του αναγλύφου με δορυφορικά δεδομένα και επιτόπιες μετρήσεις, 
  • την παρακολούθηση των αλλαγών της ακτογραμμής,
  • την οπτικοποίηση των ευάλωτων περιοχών για πλημμύρες,
  • τα αποτελέσματα από τις μετήσεις στα υπόγεια νερά της περιοχής

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή συνέβαλαν σημαντικά στην υποστήριξη και ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Διαδραμάτισαν έναν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής για τη βιώσιμη διαχείριση της περιοχής στοχεύονας στην ενημέρωση και στην καθοδήγηση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Βοήθησαν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, προσφέροντας κατανόηση για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της τοπικής κοινότητας και παρέχοντας στήριξη σε προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης. Επιπλέον παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς πόρους της περιοχής και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη επιχειρήσεων. Παράλληλα, βοήθησαν στη διαμόρφωση πολιτικών για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.

Η GEOSYSTEMS HELLAS A.E. σαν προμηθευτής ψηφιακών γεωχωρικών λύσεων, θα είναι δίπλα σας.

Μάθετε περισσότερα νέα για τη GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. και ενημερωθείτε για τις εξειδικευμένες λύσεις και λογισμικά Γεωπληροφορικής που προσφέρει, μέσω της ιστοσελίδα της https://www.geosystems-hellas.gr/