Στα 2,084 εκ. οι ΚΑΠ των δήμων για το 2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 6368 Τεύχος Β’ 7 Νοεμβρίου 2023 η απόφαση 93393 για τον Καθορισμόό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2023.
Σημαντική η απόφαση καθώς καθορίζει και την κατανομή των ποσώ σε αναλογία που λαμβάνουν οι δήμοι. Όπως γράφεται στην απόφαση για την κατανομή ελήφθει υπόψη η υπ’ αρ. 1/24.01.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με θέμα «Διατύπωση γνώμης της ΚΕΔΕ για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) έτους 2023» καθώς και την από 18.10.2013 πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. περί επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ αναφορικά με την τακτική επιχορήγηση και το Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας των Δήμων.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για το έτος 2023, καθορίζονται στο συνολικό ύψος των 2.084.300.000,00 €.
Από αυτό:

 1. Πόσο ύψους 1.875.100.000,00€, αφορά στην κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:
  α) Ποσό 1.499.150.000,00€, κατανέμεται σε όλους τους Δήμους της χώρας ως τακτική επιχορήγηση.
  Από το ανωτέρω ποσό καλύπτονται δαπάνες των Δήμων και για:
 • Τη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρθη- κε σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 και του άρθρου 8 του ν. 3106/2003,
 • τη μισθοδοσία των κατατασσόμενων σε θέσεις Ιδι- ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εργαζόμενων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι/Κοινωνική Μέριμνα καθώς και εργαζόμενων ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004 και των άρθρων 16 του ν. 3491/2006 και 27 του ν. 3613/2007,
 • τη μισθοδοσία του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκε σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 του ν. 3852/2010,
 • τη μισθοδοσία του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, για τον καθαρισμό σχολι- κών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,
 • τη μισθοδοσία των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε Δήμους από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,
 • τη μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού που διορί- σθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΑΣΕΠ 475) και 4Κ/07 (ΑΣΕΠ 218) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπη- ρέτησης Πολιτών,
 • τη μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1- 1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), δαπάνες οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
 • την καταβολή μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, των σχολικών μονάδων, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στους Δήμους από 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 3852/2010.
  β) Ποσό ύψους 19.000.000,00€, ανάλογου των εσόδων εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους 2022, διατίθεται στους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου.
  γ) Ποσό ύψους 27.681.000,00€, κατανέμεται σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών.
  δ) Ποσό ύψους τουλάχιστον 140.050.000,00€, κατανέμεται στους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, βάσει δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.
  ε) Ποσό ύψους 5.000.000,00€ κατανέμεται στους Δήμους της χώρας για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  στ) Ποσό έως 184.219.000,00€, διατίθεται για την κάλυψη δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, καθώς και υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

2. Ποσό ύψους 190.000.000,00€, αφορά στην κάλυψη επενδυτικών δαπανών των Δήμων και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:
α) Ποσό 140.740.000,00€ κατανέμεται σε όλους τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. Η κατανομή πραγματοποιείται με αναπροσαρμοσμένα τα κριτήρια κατανομής της απόφασης του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ το 2004, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του πληθυσμού όπως αυτά προέκυψαν από την τελευταία απογραφή και με ανώτατο ποσοστό μεταβολής 5% ανά Δήμο, σε σχέση με το αποδοτέο ποσό έτους 2013.
β) Ποσό έως 49.260.000,00€ διατίθεται σε όλους τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη ειδικών επενδυτικών δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, που αφορούν στην πυροπροστασία, στην επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, στην κάλυψη αντισταθμιστικών οφελών και σε λοιπές δράσεις.

3. Ποσό ύψους 19.200.000,00€ διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανά- πτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), ως εξής:
α) Ποσό 6.200.000,00€ διατίθεται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Κ.Ε.Δ.Ε., ήτοι ποσοστό 2,97‰ επί του συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.
β) Ποσό 9.000.000,00€, διατίθεται προς κάλυψη λει- τουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Π.Ε.Δ., ήτοι ποσοστό 4,32‰ επί του συνόλου των Κεντρικών Αυτο- τελών Πόρων των Δήμων.
γ) Ποσό ύψους 4.000.000,00€ διατίθεται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ήτοι ποσοστό 1,92‰ επί του συνόλου των Κεντρι- κών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

Β. Επιπλέον του ανωτέρω ποσού, στον ΑΛΕ 2310401001 «Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α’ βαθμού» έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 161.390.000,00€ που αφορά στην ενίσχυση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.