Εγκύκλιος για τους Ατομικούς Ιατρικούς Φάκελους των εργαζομένων

To Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε εγκύκλιο με στόχο την επικαιροποίηση των οδηγιών σχετικά με την τήρηση των Ατομικών Ιατρικών Φακέλων (στο εξής Α.Ι.Φ) των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων. Μέσω προτυποποιημένων υποδειγμάτων Α.Ι.Φ. και Βεβαιώσεων Καταλληλότητας των εργαζομένων, που εκπονήθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, αλλά και της παροχής εναρμονισμένων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατευθυντήριων οδηγιών, η εγκύκλιος αποσκοπεί στη διευκόλυνση των Ιατρών Εργασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στην παροχή διευκρινήσεων προς τους εργοδότες (και τους ΟΤΑ) σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια και ταυτόχρονα στην ευχερέστερη άσκηση του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών Εργασίας.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την τήρηση Α.Ι.Φ. περιλαμβάνει τις διατάξεις της νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία [Κώδικας Νόμων για την Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α ́), και ειδικότερες κανονιστικές πράξεις]. Εφαρμογή έχουν επίσης οι σχετικές με την προστασία προσωπικών δεδομένων διατάξεις, καθώς και ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ν.3418/2005).

Κατεβάστε από εδώ την Εγκύκλιο