Συμφωνία για 189 δις για τις προτεραιότητες της Ευρώπης

Στα 189 δις κατέληξε η συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια είδηση που αφορά σε σημαντικό βαθμό της Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση αφού δίνει και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις χρηματοδοτήσεις σε δημοτικές και περιφερειακές δράσεις.

Όπως αναφέρεται η συμφωνία θα βοηθήσει κυρίως στην αντιμετώπιση των πιο επειγουσών συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις ενδιαφερόμενες χώρες, καθώς και τις γειτονικές χώρες της Ευρώπης.

Διαπιστώθηκε ότι απαιτείται επειγόντως ταχεία συμφωνία για την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΕΣΠΑ) , όπως προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2023, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητοι πόροι για κρίσιμες νέες ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ όπως έχουν σήμερα. Αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο για να μπορέσει η ΕΕ να ανταποκριθεί στις συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία σε σταθερή βάση, τις συνεχιζόμενες μεταναστευτικές πιέσεις και τις βαθύτερες αιτίες τους, την απάντηση της ΕΕ σε φυσικές καταστροφές και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό σε βασικές κρίσιμες τεχνολογίες.

Η Κομισιόν χαιρετίζει αυτή τη συμφωνία, η οποία θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τις προτεραιότητες της ΕΕ για το επόμενο έτος. Η συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2024 αφορά αναλήψεις υποχρεώσεων 189,4 δισ. ευρώ και πληρωμές 142,6 δισ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός του 2024 θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Οι πράσινες και οι ψηφιακές δαπάνες θα συνεχίσουν να έχουν προτεραιότητα για να γίνει η Ευρώπη πιο ανθεκτική και κατάλληλη για το μέλλον, μεταξύ άλλων μέσω του NextGenerationEU.

Ο προϋπολογισμός που συμφωνήθηκε θα κατευθύνει τα κεφάλαια εκεί που μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά.

Για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων της Ένωσης, συμφωνήθηκε να χρηματοδοτηθούν, μεταξύ άλλων:

16,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των γειτονικών χωρών και της διεθνούς ανάπτυξης και συνεργασίας. Η συμφωνία περιλαμβάνει στοχευμένες αυξήσεις για το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας (1,9 δισεκατομμύρια ευρώ) για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των πιεστικών αναγκών στη γειτονιά της ΕΕ. Η χρηματοδότηση για το Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) – Παγκόσμια Ευρώπη (11,5 δισεκατομμύρια ευρώ) επικεντρώνεται, για παράδειγμα, στη μετανάστευση στα νότια σύνορα, στις βαθύτερες αιτίες της μετανάστευσης στην Αφρική και αλλού, καθώς και σε κεφάλαια προς τη Μολδαβία για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην πορεία της διεύρυνσης προς την ΕΕ.

2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA III) για τη στήριξη, για παράδειγμα, μεταρρυθμίσεων στα Δυτικά Βαλκάνια.

53,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, για τους αγρότες και τους αλιείς της Ευρώπης, αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τομέων της γεωργίας και της αλιείας και για την παροχή του απαραίτητου πεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης.

47,9 δισεκατομμύρια ευρώ για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή για τη στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς και υποδομών που υποστηρίζουν την πράσινη μετάβαση και τα έργα προτεραιότητας της Ένωσης (ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την τοπική αυτοδιοίκηση).

13,6 δισ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία, εκ των οποίων 12,9 δισ. ευρώ για το Horizon Europe, το εμβληματικό ερευνητικό πρόγραμμα της Ένωσης. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης τη χρηματοδότηση του European Chips Act στο πλαίσιο του Horizon Europe και του προγράμματος Digital Europe.

4,6 δισεκατομμύρια ευρώ για ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις, εκ των οποίων 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τη βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών

1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ένωσης και 348 εκατομμύρια ευρώ για το InvestEU για βασικές προτεραιότητες ( έρευνα και καινοτομία, διπλή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τομέας υγείας και στρατηγικές τεχνολογίες)

2,3 δισ. ευρώ για δαπάνες αφιερωμένες στο διάστημα, κυρίως για το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα, το οποίο θα συγκεντρώσει τη δράση της Ένωσης σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα.

21,9 δισεκατομμύρια ευρώ για τους πολίτες και την κοινωνική συνοχή

16,8 δισεκατομμύρια ευρώ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+),

3,8 δισεκατομμύρια ευρώ για το Erasmus+ για τη δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης και κινητικότητας για τους ανθρώπους,

335 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη καλλιτεχνών και δημιουργών σε όλη την Ευρώπη και 261 εκατομμύρια για την προώθηση της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των αξιών.

3,3 δισ. ευρώ για το αυξανόμενο κόστος δανεισμού για το NextGenerationEU.

2,4 δισ. ευρώ για δράση για το περιβάλλον και το κλίμα, εκ των οποίων 765 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα LIFE για τη στήριξη του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και

1,5 δισ. ευρώ για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για να διασφαλιστεί ότι η πράσινη μετάβαση λειτουργεί για όλους.

2,2 δισ. ευρώ για την προστασία των συνόρων μας, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ για το Ταμείο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων (IBMF) και 859 εκατ. ευρώ (συνολική συνεισφορά της ΕΕ) για τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex).

1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για δαπάνες που σχετίζονται με τη μετανάστευση, εκ των οποίων 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο.

1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των αμυντικών προκλήσεων, εκ των οποίων 638 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και της έρευνας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ), 251 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της Στρατιωτικής Κινητικότητας, 260 εκατομμύρια ευρώ για το νέο βραχυπρόθεσμο αμυντικό μέσο (EDIRPA) και 343 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της παραγωγής πυρομαχικών·

958 εκατ. ευρώ για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 602 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά και 200 εκατ. ευρώ για εργασίες για την καταπολέμηση της απάτης, τη φορολογία και τα τελωνεία.

754 εκατ. ευρώ για το EU4Health για να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη ανταπόκριση στον τομέα της υγείας στις ανάγκες των ανθρώπων, καθώς και 240 εκατ. ευρώ στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (rescEU) για να μπορέσει να αναπτύξει γρήγορα επιχειρησιακή βοήθεια σε περίπτωση κρίσης.

733 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια, εκ των οποίων τα 322 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF), το οποίο θα καταπολεμήσει την τρομοκρατία, τη ριζοσπαστικοποίηση, τον αντισημιτισμό, το οργανωμένο έγκλημα και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.