Υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας απαιτεί και από τους δήμους η Ε.Ε.

Μεγάλες χρηματοδοτήσεις αναμένονται στον τομέα της Διαλειτουργικής Διακυβέρνησης καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί σχετική νομοθετική πρόταση για πιο αποτελεσματικές online δημόσιες υπηρεσίες. Ενας τομέας όπου όλη η Ε.Ε. βρίσκεται σε καθυστέρηση αλλά πολύ περισσότερο η Ελλάδα και η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πρόσφατα άλλωστε η Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ διοργάνωσε και Ημερίδα με θέμα “Εργαλεία αξιολόγησης της διαλειτουργικότητας – Διαμορφώνοντας τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες του μέλλοντος” ώστε να επιταχυνθεί το «Νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δημόσιων Υπηρεσιών», στο πλαίσιο της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Μείζον θέμα γα την αυτοδιοίκηση, όχι μόνο διότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες οφείλουν να προσαρμόσουν τα συστήματά τους με τα εξωτερικά κέντρα και κόμβους διαλειτουργικότητας για να εξυπηρετήσουν και τους δημότες τους
αλλά και γιατί πρέπει να εγκαταστήσουν σχετικά πρωτόκολλα για την διασύνδεση των υπηρεσιών τους εσωτερικά και την υιοθέτηση της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων.

Εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα με την Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» και τις επιλογές που έχουν κάνει από το Market Place που σύμφωνα με πληροφορίες του myota.gr δεν πάει και πολύ καλά.

Η Προεδρία του Συμβουλίου και οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, όσον αφορά μέτρα για υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ε.Ε. (πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη).

Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου διασυνδεδεμένων ψηφιακών δημόσιων διοικήσεων και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα της Ευρώπης. Ο κανονισμός αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου συνεργασίας για τις δημόσιες διοικήσεις της Ε.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διασυνοριακή παροχή δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και στη θέσπιση μέτρων στήριξης για την προώθηση της καινοτομίας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της ανταλλαγής γνώσεων.
Σε συνέχεια της προσωρινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε, οι ομάδες τεχνικού επιπέδου θα επεξεργαστούν τις τελευταίες λεπτομέρειες του κανονισμού. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές, το κείμενο της συμφωνίας θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στο σύνολό του πριν από την τυπική έκδοση.
Μετά την τυπική έκδοση αναμένονται και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις χρηματοδοτήσεις καθώς μόλις προχθές η Ε.Ε. ενέκρινε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΕΣΠΑ) της ΕΕ για το 2024.

Με το νέο νομοθέτημα καθιερώνεται μια δομή διακυβέρνησης της διαλειτουργικότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος κοινών λύσεων για τον δημόσιο τομέα της Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτό, οι δημόσιες διοικήσεις στην Ε.Ε. μπορούν να συμβάλλουν σε αυτές τις λύσεις και να τις χρησιμοποιούν περαιτέρω, να καινοτομούν από κοινού και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία.
Η προσωρινή συμφωνία διατηρεί τη γενική κατεύθυνση της πρότασης της Επιτροπής, συγκεκριμένα όσον αφορά: τους κανόνες που διασφαλίζουν μια διαρθρωμένη συνεργασία σε επίπεδο Ε.Ε., όπου οι δημόσιες διοικήσεις έρχονται σε επαφή στο πλαίσιο έργων, που ανήκουν από κοινού στα κράτη-μέλη, καθώς και σε περιφέρειες και δήμους.
Οι συννομοθέτες τροποποίησαν διάφορα μέρη της πρότασης της Επιτροπής. Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν τον σαφέστερο ορισμό του πεδίου εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων της έννοιας και του ορισμού των “διευρωπαϊκών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών”.
Τα τελευταία χρόνια, εμπειρογνώμονες στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης και των δεδομένων έχουν αναπτύξει ευρείες κοινές πρακτικές συνεργασίας για τη διαλειτουργικότητα, με βάση το ισχύον Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ). Το ΕΠΔ είναι το ευρέως αναγνωρισμένο εννοιολογικό μοντέλο διαλειτουργικότητας της Ευρώπης.