Καθορίστηκαν οι μισθοί των καλλιτεχνών στους Δήμους

Δημοσιεύθηκε απόφαση με την οποία ρυθμίζονται οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου του οποίου οι αποδοχές δεν ρυθμίζονται από τα άρθρα 103 του ν. 4483/2017 (Α ́ 107), τα άρθρα 146 έως 149 του ν. 4472/2017 (Α ́ 74) και την υπό στοιχεία Ε430/15.12.2021 (Β ́ 5889) κοινή υπουργική απόφαση, που απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών.

Ως καλλιτεχνικό προσωπικό παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου νοούνται οι ειδικότητες ηθοποιών, χορευτών, θεάτρου, χορού, χορογράφων, κινηματογράφου, σκηνοθετών και βοηθών σκηνοθετών, σκηνογράφων, σκιοπαιχτών, καλλιτεχνικών συνεργατών, καθώς και προσωπικό που ασκεί συναφές εκπαιδευτικό έργο, όπως δάσκαλοι και καθηγητές υποκριτικής, θεάτρου, θεατρικής αγωγής, θεατρολογίας, δραματικής τέχνης ή χορού και επιμορφωτών και υπευθύνων θεατρικού παιχνιδιού ή εργαστηρίου.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του καλλιτεχνικού προσωπικού ορίζεται στο ποσό των χιλίων τριάντα επτά ευρώ (1.037,00 €). Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. διαμορφώ- νεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των χιλίων τριάντα επτά ευρώ (1.037,00 €) με το συντελεστή 0,0530. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Στην περίπτωση καλλιτεχνικού προσωπικού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, που κατέχει συναφή τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του κλάδου ορίζεται στο ποσό των χιλίων ενενήντα δύο ευρώ (1.092,00 €). Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού, που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των χι- λίων ενενήντα δύο ευρώ (1.092,00 €) με τον συντελεστή 0,0540. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Η ωριαία αποζημίωση της παρ. 3 του άρθρου 1 δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πέντε (5,00) ευρώ και το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που καταβάλλεται στο εν λόγω προσωπικό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό του Μ.Κ. 1 των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 κατά περίπτωση.
Η ωριαία αποζημίωση της παρ. 3 του άρθρου 1 καθορίζεται κατά περίπτωση με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., εντός του πλαισίου της παρ. 1, επί τη βάσει ειδικότερων τυπικών προσόντων και εργασιακής εμπειρίας.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ