Δημήτρης Μαραβέλιας στο Συνέδριο της ΕΝΠΕ : αναγκαία η αναβάθμιση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Την αναγκαιότητα αναβάθμισης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Δημήτρης Μαραβέλιας, χαιρετίζοντας τις εργασίες του 9ου Τακτικού Συνεδρίου της ‘Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Νοεμβρίου, στα Ιωάννιννα.

Ο κ. Μαραβέλιας υπογράμμισε ότι για να επιτευχθεί η αναβάθμιση του Β΄ βαθμού της Αυτοδιοίκησης, χρειάζονται οι ακόλουθες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις:
 Να προωθηθεί η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στις σημαντικές δημόσιες πολιτικές: τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και τον χωροταξικό σχεδιασμό, την πολιτική προστασία, την αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική.
 Να διευρυνθεί ο ρόλος των Περιφερειών όσον αφορά την Περιφερειακή Ανάπτυξη με αποκέντρωση σε αυτές όλων των δημόσιων πόρων που αφορούν περιφερειακές υποδομές της χώρας και ο ρόλος τους στην προσέλκυση, έγκριση, χρηματοδότηση και έλεγχο της εφαρμογής των ιδιωτικών επενδύσεων.
 Να ενισχυθεί η διοικητική αυτοτέλεια των Περιφερειών και ιδίως όσον αφορά το προσωπικό τους και η οικονομική αυτοτέλειά τους με την αναγκαία δημοσιονομική αποκέντρωση.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, έκανε επίσης σύντομη αναφορά στο σημαντικό ρόλο της ΕΕΤΑΑ στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, στη λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΕΤΑΑ για την εκπόνηση τεχνικών μελετών και την υλοποίηση έργων, για όσους Δήμους δεν διαθέτουν επάρκεια (νησιωτικοί και ορεινοί) καθώς και στην συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών για την υλοποίηση του προγράμματος «Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» όπως ονομαζόταν μέχρι χθες «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
Όσον αφορά στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας περιόδου, ο κ. Μαραβέλιας τόνισε ότι, η Αυτοδιοίκηση, σε αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καλείται να αναλάβει καινοτομικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσει τους οικονομικούς πόρους.
Στις εργασίες του Συνεδρίου της ΕΝΠΕ, συμμετείχε επίσης και ο Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ, Γιάννης Γούπιος, με ομιλία αναφορικά με την :«Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Περιφερειακή Διακυβέρνηση στην πράξη».