Ξεκίνησε με νέα κριτήρια η κατανομή των ΚΑΠ

Από την 11η δόση του Νοεμβρίου φαίνεται ότι ξεκίνησε η νέα κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων μεταξύ των δήμων.
Η νέα κατανομή κατεβάζει από 89% το πληθυσμιακό κριτήριο στο 60% με 70% περίπου και διαμορφώνεται ως εξής.
1 Πρότυπο κόστος λειτουργίας 7% – 8%
2 Διοικητική Αποκέντρωση 6,5% – 8%
3 Έκταση 14% – 18%
4 Ορεινότητα 2,3 – 2,7%
5 Νησιωτικότητα 1,7% – 1,9%
6 Μόνιμος Πληθυσμός 60 -70%

Σύμφωνα με το άρθρο 259 ν. 3852/10

 1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των δήμων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού:
  α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό
  20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,
  β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,
  γ) τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) σε ποσοστό 11,3% των συνολι- κών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.»
 2. Τα έσοδα αυτά εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Τ.Π.Δ., σε λογαριασμό με τίτλο «ΚΑΠ των Δήμων». Ποσοστό μέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α’ αυτής, διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων, ενώ τα λοιπά έσοδα της παραγράφου 1, διατίθενται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων.
 3. Το υφιστάμενο, κατά το έτος μεταφοράς, κόστος των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με τον παρόντα νόμο στους δήμους, εφόσον είναι ανώτερο από τα έσοδα που προκύπτουν από την παράγραφο 1, καλύπτεται με αύξηση των ποσοστών των περιπτώσεων α ́ και β ́ αυτής, σε βάρος των αντιστοίχων κωδικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και σε βάρος των ποσοστών των πόρων των περιπτώσεων α ́ και β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 260, η οποία καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών ΕΣ. και ΟΙΚ.

Μετά την απόφαση του Συνεδρίου του Βόλου, το ΔΣ της ΚΕΔΕ στις 19 Ιουλίου πήρε απόφαση για την διαμόρφωση της νέα κατανομής.
Τα σενάρια στηρίχθηκαν στην αύξηση των ΚΑΠ κατά 300 εκ €, σύμφωνα με τις υποδείξεις και το διεκδικητικό πλαίσιο της ΚΕΔΕ. Παρόλα αυτά το σύστημα διαθέτει την ευελιξία να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε ποσό αύξησης των ΚΑΠ.

Δεν φαίνεται όπως να τηρείται η δέσμευση κανένας δήμος να μην υποστεί μείωση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ΚΕΔΕ 54 δήμοι σε σχέση με το 2022 δεν λαμβάνουν καμία αύξηση ενώ 278 λαμβάνουν
Απόφαση για το 23 με την αύξηση

Με μια πρόχειρη έρευνα που πραγματοποίησε το myota.gr συγκρίνοντας την 11η δόση του Νοεμβρίου του 2022 με την 11η δόση Νοεμβρίου του 2023 , ο Δήμος Κορυδαλλού από 518.914 που έλαβε τον Νοέμβριο του 2022 τώρα έλαβε 499.740 ευρώ (μείωση 3,6%, ο Δήμος Μεγαρέων από 337.451 τώρα 320.918 (μείωση 4,8%), ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου -2,63% όπως και άλλοι δήμοι είχαν μείωση, Καλαμαριάς, Καρδίτσας, Αγίας Βαρβάρας, Ηλιούπολης και άλλοι.

Επίσης το νέο σύστημα φαίνεται να παρουσιάζει μειονέκτημα και ως προς τον στόχο να ενισχυθούν οι μικροί πληθυσμιακά δήμοι έναντι των μεγάλων, αφού ο Δήμος Πειραιά λαμβάνει αύξηση 9,1% και ο Δήμος Περιστερίου 8,7% την στιγμή που οι Δήμοι Αγαθονησίου και Κιμώλου λαμβάνουν αύξηση 8,6%. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος τύπος βγάζει αρκετά πλεονάσματα που δεν αποδόθηκαν στους μικρούς δήμους. Όπως δείχνει το αποτέλεσμα οι συντελεστές Ορεινότητα και
Νησιωτικότητα πρέπει να ενισχυθούν.

Δείτε εδώ την μελέτη της ΕΕΤΑ