Η Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση ζητά ενιαία δράση για την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο

Ενώ όλο και περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες γίνονται ψηφιακές και αλληλοσυνδέονται, ο κίνδυνος μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων ή φυσικών επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές αυξάνεται απότομα, οδηγώντας δυνητικά σε «ψηφιακή πανδημία». Προκειμένου να αυξηθεί η ψηφιακή ανθεκτικότητα στις Περιφέρειες και τους Δήμους, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) ενέκριναν ομόφωνα κατά τη σύνοδο της ολομέλειας στις 30 Νοεμβρίου γνωμοδότηση σχετικά με τον νόμο για την αλληλεγγύη στον κυβερνοχώρο και την ψηφιακή ανθεκτικότητα, ζητώντας συγκεκριμένη υποστήριξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τις περιφέρειες και τις δήμους που πραγματοπιούν την ψηφιακή μετάβαση, κυρίως για την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε μικρότερους δήμους.

Αύξηση της κυβερνοασφάλειας της Ευρώπης

Οι δημόσιες διοικήσεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο κυβερνοεπιθέσεων και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές τόνισαν ότι, εάν η ΕΕ θέλει να επιτύχει τον στόχο της για μια ψηφιακά ανθεκτική Ευρώπη, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ευαισθητοποιήσουν και να εδραιώσουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές.
Η πρόσκληση αποτελεί τον πυρήνα των συστάσεων της ΕτΠ για τη βελτίωση του νόμου για την αλληλεγγύη στον κυβερνοχώρο που εκπονεί αυτήν την εποχή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά κονδύλια, τεχνική υποστήριξη και μέτρα αναβάθμισης είναι μεταξύ των συγκεκριμένων προτάσεων της ΕτΠ για την ενίσχυση των ικανοτήτων εντοπισμού, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τις απειλές στον κυβερνοχώρο κατά των δημοσίων διοικήσεων.

Η τρέχουσα έλλειψη σαφών κινήτρων και διαδικασιών για τους δήμους και τις περιφέρειες ώστε να είναι ενεργοί εταίροι στην ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας αποτελεί κίνδυνο για την Ένωση και, ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστεί αυτό το χάσμα και να ενσωματωθούν οι περιφέρειες και οι δήμοι στην αύξηση της κυβερνοασφάλειας της ΕΕ. Οι διάφοροι βαθμοί ωριμότητας όσον αφορά τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας δείχνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών αρχών. Η μείωση αυτών των διαφορών και η διασφάλιση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν σχετικά ίσες ικανότητες και φιλοδοξίες είναι το κλειδί για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι δημοτικές και οι περιφερειακές αρχές, μπορούν να είναι αναπόσπαστοι και ενεργοί εταίροι στην αύξηση της κυβερνοασφάλειας της ΕΕ.

Οι δεξιότητες και η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών στον κυβερνοχώρο

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη προσωπικού ικανού να χειριστεί κυβερνοεπιθέσεις, προειδοποιεί η γνωμοδότηση. Τονίζει την ανάγκη για σαφείς στρατηγικές για την προσέλκυση επαγγελματιών, την αύξηση της κατάρτισης και την ενθάρρυνση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στις δημοτικές και περιφερειακές διοικήσεις. Οι περιφέρειες και οι δήμοι μπορούν επίσης να βοηθήσουν η μία την άλλη, προτείνει η γνωμοδότηση, με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης.

Η γνωμοδότηση εξετάζει επίσης την ανάγκη για έρευνα και καινοτομία, καλώντας τους ηγέτες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν πρακτικούς οδικούς χάρτες για μια συλλογική ανθεκτικότητα που θα αύξανε την πρόσβαση σε κάθε περιοχή σε ψηφιακή υποδομή υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικές ψηφιακές υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ο νόμος της ΕΕ για την αλληλεγγύη στον κυβερνοχώρο, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2023, στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων στην ΕΕ για τον εντοπισμό, την προετοιμασία και την απόκριση σε σημαντικές και μεγάλης κλίμακας απειλές και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η πρόταση περιλαμβάνει μια Ευρωπαϊκή Ασπίδα Κυβερνοασφάλειας (European Cybersecurity Shield), που αποτελείται από Επιχειρησιακά Κέντρα Ασφάλειας διασυνδεδεμένα σε όλη την ΕΕ, έναν ολοκληρωμένο Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης στον κυβερνοχώρο για τη βελτίωση της στάσης της ΕΕ στον κυβερνοχώρο και έναν Μηχανισμό Επισκόπησης Συμβάντων Κυβερνοασφάλειας για την εξέταση και αξιολόγηση συγκεκριμένων σημαντικών ή μεγάλης κλίμακας συμβάντων.

Η ΕτΠ δημοσίευσε μια μελέτη τον Απρίλιο του 2023 που διερευνά την κατάσταση της ψηφιακής ανθεκτικότητας στις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην ΕΕ και εξετάζει τις λύσεις και τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται σε υποεθνικό επίπεδο για την ενίσχυση αυτής της ανθεκτικότητας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τον Οκτώβριο του 2023, η ΕτΠ, μαζί με η ESPON, κυκλοφόρησε το εργαλείο LORDIMAS, το οποίο θα εξυπηρετήσει τους αρμόδιους σε περιφερειακό, δημοτικό και δημοτικό επίπεδο για να συγκρίνουν την ψηφιακή τους ωριμότητα σε σχέση με εκείνη των ομολόγων τους. Κατά την εισαγωγή των δεδομένων τους, θα λάβουν στοχευμένες συστάσεις πολιτικής για το πώς να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της περιοχής, του χωριού ή της πόλης τους. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες
Contact:
Theresa Sostmann
Tel. +32 475999415
[email protected]