Νέα εγκύκλιος για την κατάργηση των Νομικών Προσώπων

Στάλθηκε από το Υπουργείο νέα εγκύκλιος Αρ. 1271 για την κατάργηση των Νομικών Προσώπων του νόμου 5056/2023 (Α ́163) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η εγκύκλιος αφορά την μεταφορά του προσωπικού.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, επιλύονται ζητήματα υποστελέχωσης καθώς παρέχεται η δυνατότητα στη δημοτική αρχή, της βέλτιστης κατανομής του μεταφερόμενου προσωπικού μέσω ενιαίου προγραμματισμού προσλήψεων, και ενιαίας διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων.
Διασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων κατά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι την τροποποίηση του ΟΕΥ του δήμου.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 29 του ν. 5056/2023 (Α΄163), προβλέπεται ότι το σύνολο του υφιστάμενου προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων μεταφέρεται στον «μητρικό» δήμο, διατηρώντας την ίδια εργασιακή σχέση και μάλιστα λαμβάνεται μέριμνα και για την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών προσλήψεων και μετατάξεων, προς ενίσχυση των υπηρεσιών του δήμου.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήμο μέχρι τη λήξη τους.

Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατατάσσεται σε αντίστοιχες με αυτές που ήδη κατείχε, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συστήνονται αυτοδικαίως.

Συστήνονται αυτοδικαίως και οι οργανικές θέσεις των νομικών προσώπων που καταργούνται, για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ.

Οι προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται καταργούνται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

Η κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις που συστήνονται, γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του δήμου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την 31η.1.2024 και ισχύει από την 1η.1.2024 για όλες τις έννομες συνέπειες.

Το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον οικείο δήμο μέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή μετακίνησης.

Εντός έξι (6) μηνών από την κατάργηση των ως άνω νομικών προσώπων, οι οικείοι δήμοι τροποποιούν τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας.

Με απόφαση του οικείου δημάρχου ορίζεται ότι ο δήμος εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου νομικού προσώπου και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε:
α) είτε με τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου,
β)είτε με τις οργανικές μονάδες των καταργούμενων νομικών
προσώπων, οι οποίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής
υπηρεσίας υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο ή σε αντιδήμαρχο που αυτός
ορίζει»

Οι οργανικές θέσεις για το προσωπικό Ι∆ΑΧ προβλέπονται μόνο για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και τους μουσικούς.

Για την κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις, εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του δήμου (δηλαδή του νέου ∆ημάρχου),

Οι αρμοδιότητες των Ν.Π.∆.∆ «Σχολικές Επιτροπές» της παρ.2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 (Α’ 87) ασκούνται από τον οικείο δήμο από την 30η.6.2024 (άρθρο 28, παρ.1).

Ομοίως, η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού στο δήμο θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση των καταργούμενων δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων.

Στην περίπτωση διαδημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, το προσωπικό θα κατανεμηθεί στους οικείους δήμους ανάλογα με τον πληθυσμό τους

Τα περιφερειακά θέατρα, έχουν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του άρθρου 29 και δεν λύονται.

Στους δήμους μεταφέρονται και οι απασχολούμενοι στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης (φοιτητές ΤΕΙ, ασκούμενοι δικηγόροι).

Εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την κατάργηση των νομικών προσώπων, οι δήμοι θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας τους.

Οι διοικητικές υπηρεσίες των δήμων πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του νέου δημάρχου, όχι πέραν των επτά (7) ημερών από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων του οικείου δημάρχου.

Αν στις οργανικές μονάδες καθήκοντα ευθύνης ασκούν αναπληρωτές προϊστάμενοι, θα πρέπει, μετά την τοποθέτηση του προσωπικού του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, να επανεξεταστούν οι προϋποθέσεις άσκησης των καθηκόντων ευθύνης.

Σε κάθε περίπτωση, προκρίνεται να επιλεγεί η άσκηση ομοειδών αρμοδιοτήτων, ιδίως διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, από τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου και να ακολουθήσει η τοποθέτηση του μεταφερόμενου προσωπικού που τις ασκεί, αντιστοίχως.

Η μεταφορά του προσωπικού και η σύσταση των, προς κάλυψη, θέσεων των καταργούμενων ΝΠ∆∆ και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων, πρέπει να αποτυπωθεί κατάλληλα στην απογραφή του ΜΑ∆Ε∆ και στα Ψηφιακά Οργανογράμματα (Ψ.Ο) των φορέων.

Κατεβάστε εδώ την νέα εγκύκλιο

Δείτε και την προηγούμενη εγκύκλιο
Η 1160 Εγκύκλιος για την κατάργηση των νομικών προσώπων