Το νούμερο 5069 πήρε ο νόμος για τους όρους δόμησης και άλλα θέματα αυτοδιοίκησης

Το νούμερο 5069 πήρε ο νόμος με τον τίτλο “Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου, λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις” που περιλαμβάνει πολλές διατάξεις που αφορούν τους δήμους.

Ο νόμος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 193 Τεύχος Α’ , 28 Νοεμβρίου 2023 και περιλαμνβάνει τα εξής άρθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 3 Πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων δεδομένων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΜΓ’ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 320 Πεδίο εφαρμογής – Ορισμός
Άρθρο 321 Υπαγωγή των κέντρων δεδομένων σε γνω- στοποίηση λειτουργίας
Άρθρο 322 Κέντρα δεδομένων που δεν υπάγονται στο άρθρο 321
Άρθρο 323 Αρμόδια αρχή
Άρθρο 324 Γνωστοποίηση λειτουργίας του κέντρου δεδομένων
Άρθρο 325 Μεταβολές στη γνωστοποίηση λειτουργίας του κέντρου δεδομένων
Άρθρο 326 Παράβολο
Άρθρο 327 Έλεγχοι
Άρθρο 328 Παραβάσεις – Κυρώσεις
Άρθρο 329 Χρήσεις γης
Άρθρο 330 Κτιριοδομικές απαιτήσεις κέντρων δεδομένων
Άρθρο 331 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 332 Τελικές διατάξεις
Άρθρο 333 Μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενα κέντρα δεδομένων
Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 – Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ ν. 4442/2016
Άρθρο 5 Όροι δόμησης κέντρων δεδομένων – Έγκριση παρεκκλίσεων – Αντικατάσταση περ. ι) παρ. 3 άρθρου 33 ν. 4759/2020
Άρθρο 6 Eπιφάνειες που δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης – Τροποποίηση υποπερ. 3 περ. ιβ’ παρ. 6 άρθρου 11 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 7 Κατασκευές πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος κέντρων δεδομένων
Άρθρο 8 Υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων («Data Centers») και σε Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4933/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 9 Ρύθμιση για την αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή «Μεσαία Γέφυρα»
Άρθρο 10 Κτηματολογική εγγραφή αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου – Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης
Άρθρο 11 Ρυθμίσεις για τη διαχείριση και αξιοποίηση λιμένων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου δέκατου ένατου ν. 2932/2001
Άρθρο 12 Ειδικότερη ρύθμιση χρήσεων γης – Τροπο- ποίηση παρ. 4 άρθρου 7 ν. 3325/2005
Άρθρο 13 Απόσταση χωροθέτησης για την εγκατά- σταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε όρια λατομικών περιοχών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 48 ν. 4512/2018
Άρθρο 14 Απόσταση για την εγκατάσταση συστήματος συσσωρευτών για την ηλεκτροδότηση των νησιών – Τροποποίηση παρ. 3.1 άρθρου 189 ν. 4001/2011
Άρθρο 15 Θέσπιση πολεοδομικής και περιβαλλοντικής εισφοράς και χορήγηση παρεκκλίσεων σε περιοχές Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Πάρκων και βιομηχανικές περιοχές
Άρθρο 16 Τρόπος υπολογισμού εισφοράς σε γη σε ακίνητα που χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Πάρκα
Άρθρο 17 Μεταβατική ρύθμιση για την εναρμόνιση του υποκείμενου πολεοδομικού σχεδιασμού με το οικείο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 108 ν. 5007/2022
Άρθρο 18 Βεβαίωση καταλληλότητας για την πολεοδόμηση των περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 4 του ν. 4280/2014
Άρθρο 19 Διαδικασία σημειακής τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης – Αντικατάσταση παρ. 14 άρθρου 7 ν. 4447/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Άρθρο 20 Διατήρηση της αρτιότητας οικοπέδων σε ειδικές περιπτώσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης – Προσθήκη Κεφαλαίου ΗΑ’ στον ν. 4759/2020
Άρθρο 21 Αλλαγή επιβλέποντος μηχανικού – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 42 ν. 4495/2017
Άρθρο 22 Ανασύσταση φακέλου οικοδομικών αδειών – Προσθήκη άρθρου 51Α στον ν. 4495/2017
Άρθρο 23 Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης – Προσθήκη άρθρου έβδομου Α στον ν. 5022/2023
Άρθρο 24 Καθορισμός παραβόλου των Μελετητών Αξιολογητών Χωρικών Μελετών – Αντικατάσταση παρ. 1Α άρθρου 98 ν. 4759/2020
Άρθρο 25 Εκτέλεση εργασιών για την ανακαίνιση των υφισταμένων εγκαταστάσεων «Σπίτι του Στίβου» και «Σπίτι του Βόλεϊ»
Άρθρο 26 Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πανέλων σε απολήξεις κλιμακοστασίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρ- θρου 19 ν. 4067/2012
Άρθρο 27 Κατάργηση της υποχρέωσης εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων – Κατάργηση π.δ. 420/1987

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Άρθρο 28 Έξυπνα συστήματα στάθμευσης – Τροποποίηση άρθρου 173 και παρ. 2 άρθρου 179 ν. 4442/2016
Άρθρο 29 Δυνατότητα λειτουργίας υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων σε αδόμητα οικόπεδα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
Άρθρο 30 Παρατάσεις προθεσμιών – Τροποποίηση παρ. 5α άρθρου 5 π.δ. 90/2018, παρ. 15 άρθρου 51 ν. 4178/2013, παρ. 2 άρθρου 26 ν. 4280/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 31 Εξαίρεση από τη συμμετοχή στους κύκλους κινητικότητας των υπαλλήλων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής – Προσθήκη άρθρου 51Α στον ν. 4915/2022
Άρθρο 32 Ρυθμίσεις προσωπικού για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και των έργων αποκατάστασης υποδομών
Άρθρο 33 Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 24 ν. 4495/2017
Άρθρο 34 Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Τροποποίηση περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 4Α ν. 4447/2016
Άρθρο 35 Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίων – Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 4495/2017
Άρθρο 36 Συμβούλιο Ενεργειακά Ουδέτερων Πόλεων
Άρθρο 37 Εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από τον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά – Προσθήκη περ. ια’ στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4549/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Άρθρο 38 Τρόπος καταβολής Πράσινων Πόρων – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 3 του ν. 3889/2010
Άρθρο 39 Αποζημίωση δασικών συνεταιρισμών και δασεργατών – Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 6Α του ν. 3889/2010
Άρθρο 40 Διαδικασία εξόφλησης δαπανών για την υποστήριξη της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας
Άρθρο 41 Διαδικασία εξόφλησης δαπανών για τη δημιουργία τεύχους οδηγιών σχεδιασμού και μεθοδολογίας στρατηγικής ανάπτυξης περιπατητικών και ποδηλατικών υποδομών
Άρθρο 42 Διαδικασία χρηματοδότησης υλοποίησης δράσεων και έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Πράσινο Ταμείο
Άρθρο 43 Μεταβατική διάταξη ως προς τις εκκρεμείς υποθέσεις χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου – Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 3889/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 44 Διάρκεια, περιεχόμενο και διαδικασία αναθεώρησης της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα – Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 άρθρου 17 ν. 3937/2011
Άρθρο 45 Διάρκεια και διαδικασία εκπόνησης Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 42 ν. 4685/2020
Άρθρο 46 Γνωμοδοτική αρμοδιότητα Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση – Τροποποίηση περ. ιστ) παρ. 5 άρθρου 27 ν. 4685/2020
Άρθρο 47 Εξειδίκευση κατηγοριών χρήσεων γης – Τροποποίηση παρ. ΙΙ άρθρου 1 και άρθρων 2, 5, 7 έως 14, 14β, 14γ, 15 και 16 π.δ. 59/2018
Άρθρο 48 Μεταβίβαση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης της σμύριδας Νάξου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ «ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Άρθρο 49 Ζητήματα προσωπικού Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων – Προσθήκη παρ. 4α στο άρθρο 23 του ν. 5037/2023
Άρθρο 50 Πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων των διευθύνσεων της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 4 ν. 2744/1999
Άρθρο 51 Μέτρα για την πρόληψη και αποκατάσταση ρύπανσης από απόβλητα – Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 4819/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 52 Υποχρέωση φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς
Άρθρο 53 Εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας δασικών δένδρων από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 71 ν. 4876/2021
Άρθρο 54 Λήψη μέτρων υποβοήθησης της δασοπυρόσβεσης από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Προσθήκη περ. δ’ στην παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979
Άρθρο 55 Δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για την εγκατάσταση έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων – Προσθήκη παρ. 14 στο άρθρο 74 και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 79 ν. 4964/2022
Άρθρο 56 Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Άρθρο 57 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του δημοσίου – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4608/2019
Άρθρο 58 Επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των ενεργοβόρων βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021
Άρθρο 59 Ακατάσχετο πληρωμών φορέα διαχείρισης – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 68 του ν. 4986/2022
Άρθρο 60 Προθεσμίες για την υλοποίηση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 31 ν. 4951/2022
Άρθρο 61 Παράταση προθεσμιών για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» και την κακοκαιρία «Elias»
Άρθρο 62 Εξέταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Προσθήκη άρθρου 31Α στον ν. 4951/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 63 Τέλος ταφής – Τροποποίηση παρ. 4 και αντικατάσταση παρ. 10 άρθρου 38 ν. 4819/2021
Άρθρο 64 Διενέργεια δημοπρασιών δασικής βιομάζας
Άρθρο 65 Συντονιστής αξιοποίησης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά – Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4062/2012
Άρθρο 66 Προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων ως χρήσης γης – Τροποποίηση περ. 2 παρ. Δ άρθρου 3 του από 11.5.1989 π.δ.
Άρθρο 67 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσι- ας Υγείας – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε- χομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 68 Έναρξη ισχύος

Τον νόμο μπορείτε να κατεβάσετε απο εδώ