Πρόσκληση χρηματοδότησης για Ενεργειακές Κοινότητες

To ΥΠ.ΑΝ.Ε εξέδωσε πρόσκληση αρ 1626 για Δήμους και Περιφέρειας για Ενεργειακές κοινότητες (Εν. Κοιν.) του ν. 4513/2018 και Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε) και Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (Ε.Κ.Π.) του ν. 5037/2023

Η δράση αφορά δαπάνες για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό ή/και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό από Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών ή Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας ή Ενεργειακή Κοινότητα του ν. 4513/2018 για κάλυψη ενεργειακών αναγκών των ακόλουθων χρήσεων:
• κοινωφελών επιχειρήσεων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (A΄ 87)
• δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών
• σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• κέντρων υγείας και νοσοκομείων
• δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων
• εγκαταστάσεων και δικτύων οδοφωτισμού
• εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης
• κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που, είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί ανάγκες του ΟΤΑ
• καταναλωτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, καθώς και νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή ένδεια σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599/27.9.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4447).
Περίοδος υποβολής
από 27/9/2023 έως 28/3/2024 (ώρα 14:00)
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από την 27/09/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 28/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.
Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης/ΕΦ στη διεύθυνση: Μητροπόλεως 45, ΑΘΗΝΑ 105 56, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 του ΠΔΑΜ 2021-2027 και αφορά στη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων για υλοποίηση έργων ενεργειακού ή/και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και στην προώθηση της διείσδυσης των καθαρών μορφών ενέργειας με αξιοποίηση των ΑΠΕ, για αυτοπαραγωγή.

Η Προτεραιότητα 2 «Ενεργειακή μετάβαση – κλιματική ουδετερότητα» επιδιώκει τη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία, μέσω επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας, παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, και χρήσης/αξιοποίησής της από τις τοπικές κοινωνίες. Εστιάζει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε συστήματα και υποδομές οικονομικά προσιτής καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και τεχνολογιών αποθήκευσής της. Λόγω των ραγδαία αυξανόμενων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ στρέφεται στη συλλογική ιδιο-κατανάλωση ως λύση. Η ενεργειακή αυτονομία αναδεικνύεται κατά αυτό τον τρόπο σε λύση, προάγοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική συμπερίληψη και την οικονομική ανθεκτικότητα. Οποιαδήποτε δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της ενεργειακής κρίσης θα πρέπει να αναγνωρίζει και να στηρίζει την ουσιαστική συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων.