Συγκροτήθηκε Θεματικό Δίκτυο Δημόσιων Συμβάσεων ΕΣΠΑ 2021- 2027

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 7511 Τεύχος Β’ 31 Δεκεμβρίου 2023 η Αριθμ. 125926 (1) απόφαση του Ο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου με τίτλο «Σύσταση και Συγκρότηση Θεματικού Δικτύου Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027».
Σύμφωνα με το ΦΕΚ αποφασίζεται:

 1. Η σύσταση και συγκρότηση Θεματικού Δικτύου Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.
 2. Μέλη του Δικτύου ορίζονται τα ακόλουθα:
  α. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Α’ της ΕΥΘΥΠΣ ως συντονιστής του Δικτύου.
  β. Τα στελέχη που υπηρετούν στη Μονάδα Α’ της ΕΥ- ΘΥΠΣ (πλην της γραμματείας) ως μέλη.
  γ. Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από τις λοιπές Ειδι- κές Υπηρεσίες ως ακολούθως:
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ).
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠεΠ).
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» (ΕΥΔ ΤεΒο).
 • Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρημα- τοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ- ΧΕ).
 • Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ).
 • Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων».
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία».
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Μεταφορές».
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΕΥΔ ΣΣ).
 • Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων.
 • Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020».
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προ- γραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.).
 • Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης Ειδική Υπη- ρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδο- νία, Θράκη».
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία».
 • Περιφέρεια Ηπείρου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος».
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος. «Θεσσαλία».
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι- σης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά».
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Ειδική Υπηρεσία Δια- χείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Ειδική Υπηρεσία Δια- χείρισης Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα».
 • Περιφέρεια Αττικής Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική».
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος».
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχεί- ρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο».
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχεί- ρισης Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο».
 • Περιφέρεια Κρήτης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη».
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ).
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέ- ων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ).

3. Στις συνεδριάσεις του Δικτύου, μπορούν να προσκα- λούνται εκπρόσωποι των επιτελικών δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων, ενώ δύνανται, κατά περίπτωση, να προ- σκαλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Το έργο του Θεματικού Δικτύου περιλαμβάνει εν- δεικτικά τα παρακάτω:

 • Τη διάχυση της πληροφόρησης για το θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021- 2027.
 • Τη διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την αναμόρφωση και την επικαιροποίηση των λιστών ελέγχου και του εν γένει πλαισίου ελέγχου δημοσίων συμβάσεων που διενεργούν οι Διαχειριστικές Αρχές.
 • Την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών καθώς και την παρουσίαση παραδειγμάτων και βασικών επιτευγμάτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
 • Την κωδικοποίηση των προβλεπόμενων από τη νο- μοθεσία των δημοσίων συμβάσεων τροποποιήσεων οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου ή/και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

5. H EΥΘΥΠΣ υποστηρίζει την αποστολή και τις εργα- σίες του Δικτύου με την παροχή κατευθύνσεων αναφορικά με τη λειτουργία του και τις συνεδριάσεις καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο συναφές με το παρόν δίκτυο.

6. Η διάρκεια του έργου του Δικτύου ορίζεται μέχρι το πέρας της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.