Πρόσκληση στους αιρετούς να γίνουν πρεσβευτές του συμφώνου για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στην παροχή καθοδήγησης στην ΕΕ για να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές σε διάφορους τομείς σε όλα τα επίπεδα: κλίμα, ενέργεια, μεταφορές, προστασία της βιοποικιλότητας, γεωργία και πιο κυκλική οικονομία. Κάθε δήμος και κάθε περιφέρεια θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αδράξουν αυτήν την ιστορική ευκαιρία, και να συμμετάσχουν ενεργά σε μηχανισμούς πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, την ΕΕ και, ιδίως, με γειτονικές περιοχές σε ολόκληρη την ήπειρο.

Το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πλήρη υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και επιδιώκει τη δημιουργία μιας ανοικτής και πολυδεκτικής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι πολίτες και οι κοινότητες μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον. Το σύμφωνο για το κλίμα θα επικεντρωθεί σε δράσεις ευαισθητοποίησης και παροχής στήριξης με στόχο τη σύνδεση, τη συλλογική ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων για το κλίμα, μεγάλων και μικρών.

Η ΕτΠ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιτυχή υλοποίηση του συμφώνου για το κλίμα. Η πρωτοβουλία « Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση » αποτελεί νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που έχει ως στόχο να θέσει τους δήμους και τις περιφέρειες στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να εξασφαλίσει ότι τόσο η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ όσο και το σχέδιο ανάκαμψης από την πανδημία COVID‑19 θα μετουσιωθούν σε απευθείας χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών και σε απτά έργα για κάθε περιοχή. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ομάδα εργασίας και προβλέπει σειρά επικοινωνιακών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕτΠ απηύθυνε πρόσκληση προς τα μέλη της για να γίνουν πρεσβευτές του συμφώνου για το κλίμα με στόχο την ενεργό προώθηση της Πράσινης Συμφωνίας στις περιοχές τους μέσω πολιτικών δραστηριοτήτων και βέλτιστων πρακτικών Οι πρεσβευτές θα παρέχουν επίσης τακτική ενημέρωση σχετικά με την επιτόπια αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ, ενώ θα προωθούν την κάθετη ολοκλήρωση. Όλα τα μέλη της ΕτΠ μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εδώγια να γίνουν πρεσβευτές του συμφώνου για το κλίμα.

Οι επιλεγέντες πρεσβευτές θα συμμετάσχουν στο δίκτυο των πρεσβευτών του συμφώνου για το κλίμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ρόλος τους ως πρεσβευτές θα αναγνωριστεί, θα προβάλλεται η δράση τους για το κλίμα στην ιστοσελίδα του συμφώνου

και, παράλληλα, θα τους δοθεί πρόσβαση σε εργαλεία επικοινωνίας (από το 2021 θα διατίθεται επικοινωνιακό υλικό για το σύμφωνο). Θα γίνουν οι απεσταλμένοι για το κλίμα, θα λαμβάνουν το λόγο σε διεθνείς εκδηλώσεις και θα ενθαρρύνουν τους δήμους, τις πόλεις και τις περιφέρειες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σχετικών με το σύμφωνο για το κλίμα σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, οι πρεσβευτές θα υποβάλλουν εκθέσεις στην ομάδα εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση» σχετικά με τις εμπειρίες, τις βέλτιστες πρακτικές και τα ζητήματα που παρατηρούν επί τόπου.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για πρεσβευτές του συμφώνου για το κλίμα αποτελεί μία από της βασικές δράσεις της ΕτΠ στον συγκεκριμένο τομέα.

Η ΕτΠ υποστηρίζει επίσης διάφορες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση του δυναμικού των μελών της ΕτΠ και άλλων τοπικών και περιφερειακών αρχών, ώστε να πρωτοστατήσουν στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Κάθε δράση και δέσμευση για το κλίμα, καθώς και κάθε κλιματικός στόχος που επιτυγχάνεται είναι ζωτικής σημασίας!

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!

Συνοδευτικά έγγραφα


Meet the CoR Climate Pact Ambassadors

The Green Deal in partnership with local and regional authorities

Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact