Παράταση στις εγγραφές των φιλοζωϊκών σωματείων

Παράταση στην προθεσμία εγγραφής στο Μητρώο των Φιλοζωικών Σωματείων φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» που εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, παρατείνεται έως τις 31.3.2024 η προθεσμία εγγραφής Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων στο Ε.Μ.Ζ.Σ., δυνατότητα που είναι ήδη διαθέσιμη καθώς το οικείο Υπομητρώο ετέθη σε λειτουργία στις 18.12.2023, αλλά κρίνεται σκόπιμο να δοθεί μια προθεσμία τριών μηνών προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι πριν εκκινήσουν όλες οι υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Νόμο 4830/2021,

Επίσης απαλείφεται και η γενική αναστολή της υποχρέωσης καταχώρισης δεδομένων στο Ε.Μ.Ζ.Σ., καθώς εκκίνησε η λειτουργία του, και διευκρινίζεται πως η αναστολή αφορά πλέον μόνο την Πλατφόρμα Υιοθεσιών, το Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων και το Αποθετήριο Διαβατηρίων, τα οποία θα ενεργοποιηθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2024.

Συγκεκριμένα το Άρθρο 59 αναφέρει:
Μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς – Τροποποίηση παρ. 7, 8 και 9 άρθρου 46 του ν. 4830/2021

  1. Στο άρθρο 46 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) περί μεταβατικών διατάξεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 7 η προθεσμία «31.1.2024» παρατείνεται έως την 31η.3.2024, β) η παρ. 8 αντικαθίσταται, γ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 οι λέξεις «τριών (3) μηνών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έξι (6) μηνών» και οι παρ. 7, 8 και 9 διαμορφώνονται ως εξής:
    «7. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, και πάντως όχι πέραν της 31.3.2024, για τη δραστηριοποίηση των φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν απαιτείται η προηγούμενη καταχώρισή τους στο ΕΜΖΣ, εφόσον τα εν λόγω σωματεία και οργανώσεις δεν έχουν λυθεί, λειτουργούν νόμιμα και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς σκοπούς τους την προαγωγή της φιλοζωίας ή τη φροντίδα και περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  2. Μέχρι τη θέση σε πλήρη λειτουργία της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων, του Υπομητρώου Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων και του Αποθετηρίου Διαβατηρίων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2024, αναστέλλεται η υποχρέωση καταχώρισης υιοθεσιών και διαβατηρίων, καθώς και εγγραφής Επαγγελματικών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων στο ΕΜΖΣ που προβλέπεται στον παρόντα.
  3. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA), σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9, εκκινεί μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ κατά το άρθρο 13. Τα πρόστιμα του άρθρου 35 για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ.».

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο