Φωτογραμμετρικές εφαρμογές στην Υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε.  διαθέτοντας την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό που απαιτείται είναι σε θέση να εφαρμόσει μια πληθώρα Φωτογραμμετρικών λύσεων για την κάλυψη των αναγκών τόσο των Δήμων όσο και των Περιφερειών αναφορικά με την αποτύπωση, τη διαχείριση και την ανάλυση του αστικού περιβάλλοντος και όχι μόνο. Έτσι, υιοθετώντας τις αρχές της φωτογραμμετρίας για τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία φωτογραφικών δεδομένων, η εταιρεία μπορεί να προσφέρει τελικά προϊόντα έτοιμα να αξιοποιηθούν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι Φωτογραμμετρικές εφαρμογές μπορούν να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση και καταγραφή του περιβάλλοντος, με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης των χώρων πρασίνου και των υδάτινων πόρων της εκάστοτε περιοχής ενδιαφέροντος. Επιπλέον, είναι δυνατή η παρακολούθηση και καταγραφή καλλιεργειών και εν γένει η χρήση φωτογραμμετρικών προϊόντων σε εφαρμογές γεωργίας. Συγκεκριμένα, με την αεροφωτογράφιση (LiDARή UAV) ή τη χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης που απεικονίζουν διαφορετικές καλλιεργητικές περιόδους, είναι εφικτή η εξαγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους ή τρισδιάστατων μοντέλων απεικόνισης και η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή μεθόδων Τηλεπισκόπησης και Φωτοερμηνείας για την αξιολόγηση των καλλιεργειών.

Ακόμη, μέσα από τις Φωτογραμμετρικές εφαρμογές παρέχεται η υπηρεσία που αφορά στη συστηματική παρακολούθηση της πορείας κατασκευής τεχνικών έργων, αλλά και γενικότερα για τη διαχείριση και συντήρησή τους. Αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό με την χρήση συνεχών σειρών φωτογραφιών UAV για την καταγραφή των φάσεων υλοποίησης του έργου, καθώς και της υφιστάμενης κατάστασής του σε δεδομένα διαστήματα με τελικό στόχο την εξαγωγή ορθοφωτοχαρτών ή ακόμη και τρισδιάστατων μοντέλων.

Επιπλέον, Φωτογραμμετρικές μέθοδοι μπορούν να αξιοποιηθούν και σε ζητήματα οδοποιίας και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, με σκοπό την ανίχνευση σημείων συμφόρησης και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς ενός δήμου και γενικότερα τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Τέλος, η GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά με την εκπόνηση Φωτογραμμετρικών εφαρμογών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από την καταγραφή και αποτύπωση των διατηρητέων κτιρίων ενός οικισμού με τη χρήση αεροφωτογραφιών, αλλά και δορυφορικών εικόνων με σκοπό την εξαγωγή νεφών σημείων και τρισδιάστατων μοντέλων, όσο και οι ορθοφωτογραφιών που αποτελούν το υπόβαθρο για τη χάραξη δράσεων προστασίας και διατήρησής τους.

Η GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. με την εμπειρία και την εξειδίκευσή της στον τομέα των Γεωπληροφοριακών, αλλά και Φωτογραμμετρικών εφαρμογών μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Μάθετε περισσότερα νέα για την GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. και ενημερωθείτε για τις εξειδικευμένες λύσεις που προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας της https://www.geosystems-hellas.gr/.