Έναρξη της διαδικασίας καθορισμού στόχων έτους 2024 με εγχειρίδιο

Με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει για την έναρξη της διαδικασίας καθορισμού στόχων έτους 2024 και την δημοσίευση εγχειριδίου στοχοθεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4940/2022.

Αναφορικά με την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, το οποίο θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112) και ως προς την έναρξη της διαδικασίας στοχοθεσίας και αξιολόγησης έτους 2024, το Υπουργείο ενημερώνει σχετικά με τα ακόλουθα:

Α. Έναρξη διαδικασίας καθορισμού στόχων έτους 2024
Οι φορείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4940/2022 (Α΄ 112) καλούνται, μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2024, να προβούν, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ως άνω νόμου, στις ακόλουθες, κατά περίπτωση, ενέργειες:
• η Υπηρεσία Συντονισμού κάθε Υπουργείου οφείλει να έχει ολοκληρώσει την
αποστολή στις εμπλεκόμενες οικείες οργανικές μονάδες του πίνακα κατανομής των έργων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης έτους 2024, με τα εξής στοιχεία:
i) Ονομασία του έργου,
ii) οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου, και
iii) ενέργειες-ορόσημα που πρέπει να εκτελεστούν από τις ως άνω οργανικές
μονάδες, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς το μέρος του έργου που
αφορά στο έτος αναφοράς.

Σχετικό υπόδειγμα του πίνακα κατανομής παρατίθεται στο παράρτημα 2.1 της αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290/10.2.2023 – ΑΔΑ: 6ΣΩ846ΜΤΛ6-Τ2Μ
σχετικής εγκυκλίου.

Η υλοποίηση των εν λόγω έργων αποτελεί υποχρεωτικό στόχο των
εμπλεκομένων οργανικών μονάδων, κατά λόγο αρμοδιότητας.
• το κατά περίπτωση όργανο διοίκησης του φορέα (όταν δεν υπάρχουν
Ετήσια Σχέδια Δράσης) οφείλει να έχει ολοκληρώσει την έκδοση απόφασης
καθορισμού στόχων, υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα 6 της αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290/10.2.2023 – ΑΔΑ: 6ΣΩ846ΜΤΛ6-Τ2Μ
σχετικής εγκυκλίου και την οποία θα κοινοποιήσει στις εμπλεκόμενες οικείες
οργανικές μονάδες και η οποία περιλαμβάνει πίνακα κατανομής των έργων που πρέπει να υλοποιηθούν το επόμενο έτος, με τα εξής, κατ’ ελάχιστο, στοιχεία:
i) Ονομασία του έργου,
ii) οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου, και
iii) ενέργειες-ορόσημα που πρέπει να εκτελεστούν από τις ως άνω οργανικές
μονάδες, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς το μέρος του έργου που
αφορά στο έτος αναφοράς.
Η υλοποίηση των εν λόγω έργων αποτελεί υποχρεωτικό στόχο των
εμπλεκομένων οργανικών μονάδων, κατά λόγο αρμοδιότητας.
Σημειώνεται ότι, ανάλογη απόφαση με έργα επιπλέον των όσων περιέχονται
στα ετήσια Σχέδια Δράσης δύναται να εκδώσει και ο Υπουργός (υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα 4 της αριθ.
ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290/10.2.2023 – ΑΔΑ: 6ΣΩ846ΜΤΛ6-Τ2Μ σχετικής
εγκυκλίου).
Επισημαίνεται ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν
αναλυτικές τεχνικές οδηγίες για τη διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού
των στόχων για το έτος 2024 στην αντίστοιχη προς τούτο εφαρμογή του
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων θα αφορά:
• στους στόχους που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες (Ετήσιο Σχέδιο
Δράσης/συμπληρωματική απόφαση Υπουργού/απόφαση οργάνου διοίκησης
φορέα), οι οποίοι και θα ενταχθούν στις υποχρεωτικές κατηγορίες της παρ. 5
του άρθρου 9 του ν. 4940/2022 καθώς και
• στους στόχους των υποχρεωτικών κατηγοριών της παρ. 5 του άρθρου 9, στις περιπτώσεις εκείνες που είτε δεν προκύπτουν στόχοι από το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης ή την συμπληρωματική απόφαση του Υπουργού ή από την απόφαση του οργάνου διοίκησης είτε οι στόχοι που προκύπτουν δεν μπορούν να υπαχθούν σε μία εκ των τριών κατηγοριών της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.
4940/2022.

Β. Εγχειρίδιο Στοχοθεσίας
Για την ουσιαστική υποβοήθηση του έργου των φορέων ενόψει της επικείμενης εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων, το Υπουργείο Εσωτερικών κατάρτισε και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση→ Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112)→ Χρήσιμο Υλικό αναλυτικό Εγχειρίδιο Στοχοθεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4940/2022.

Το Εγχειρίδιο αυτό, το οποίο επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο, εξηγεί με απλό, εύχρηστο και κατανοητό τρόπο:
✓ τη συνολική μεθοδολογία της διαδικασίας της στοχοθεσίας και τη σημασία του καθορισμού στόχων,
✓ τον καταλυτικό ρόλο των προϊσταμένων στη συνολική διαδικασία υλοποίησης των στόχων της οργανικής τους μονάδας,
✓ τη διαδικασία και τον τρόπο που κατανέμονται οι στόχοι,
✓ τις πηγές καθορισμού στόχων και τις υποχρεωτικές κατηγορίες στόχων,
✓ τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι στόχοι (ανάλυση προσέγγισης
S.M.A.R.T.),
✓ αναλυτικά παραδείγματα και ενδεικτική μελέτη περίπτωσης καθορισμού
στόχων.
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί από τους φορείς, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

  • στην αποφυγή της απλής αναφοράς αρμοδιοτήτων και γενικόλογων
    δεσμεύσεων καθώς πρέπει να καθορίζονται σαφείς και συγκεκριμένοι στόχοι που εκφράζουν μια σαφή και συγκεκριμένη επιδίωξη της εκάστοτε οργανικής μονάδας.
  • στον καθορισμό μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων δεικτών, μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης τους.
  • στη τήρηση βασικών προϋποθέσεων της διαδικασίας, όπως τον καθορισμό κατ΄ελάχιστον ενός (1) στόχου σε κάθε μία από τις τρεις (3) προβλεπόμενες κατηγορίες της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4940/2022.
  • στην ορθή εξειδίκευση των στόχων από την υπερκείμενη στις υποκείμενες οργανικές μονάδες, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. 9 του ως άνω νόμου, οι στόχοι κάθε υπερκείμενης οργανικής μονάδας περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τους στόχους των μονάδων που υπόκεινται σε αυτήν.

Τέλος επισημαίνεται ότι, για την πληρέστερη κατανόηση του νέου συστήματος στοχοθεσίας, κρίθηκε απαραίτητη η υλοποίηση εξειδικευμένων διαδραστικών εργαστηρίων, εφαρμογής διαδικασίας στοχοθεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4940/2022. Τα εν λόγω εργαστήρια, θα υλοποιηθούν μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), για την επιμόρφωση των προϊσταμένων μέσω τόσο θεωρητικής προσέγγισης της διαδικασίας όσο και πρακτικής εφαρμογής αυτής.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει σχετική πρόσκληση, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τη συμμετοχή στα ως άνω εργαστήρια κατά
προτεραιότητα προς τους προϊσταμένους, οι οποίοι καλούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία καθορισμού και εξειδίκευσης των στόχων. Η συμμετοχή τους κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας στοχοθεσίας του ν. 4940/2022.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις→ Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα → Αξιολόγηση (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–axiologisi) καθώς και στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση→ Στοχοθεσία –Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112)→ Θεσμικό πλαίσιο.

Σχετ: Οι υπ΄αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290/10.2.2023 – ΑΔΑ: 6ΣΩ846ΜΤΛ6-Τ2Μ και ΔΣΣΚ/Φ.8/9/οικ.15890/27.9.2023 – ΑΔΑ: 6ΟΩ146ΜΤΛ6-ΣΨΠ σχετικές εγκύκλιοι

Δείτε εδώ το εγχειρίδιο


Το εγγραφο του υπουργείου εδώ