Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών την 30η/1/2024

Σύμφωνα με το Αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/249/οικ. 1932 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών συνεπεία της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με χιονοπτώσεις εκτεταμένης έντασης σε ορισμένες περιοχές της χώρας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι περιοχές, στις οποίες τα καιρικά φαινόμενα των χιονοπτώσεων θα είναι έντονα, είναι κατ΄αρχάς οι εξής:
• Περιφέρεια Αττικής: Δήμοι Μάνδρας Ειδυλίας, Φυλής, Αχαρνών, Κηφισιάς, Διονύσου, Ωρωπού, Πεντέλης, Παλλήνης
• Π. Ε. Ευβοίας: Δήμοι Μαντουδίου –Λίμνης- Αγίας Άννας, Διρφύων -Μεσσαπίων, Ερέτριας
• Π.Ε. Βοιωτίας: Δήμοι Τανάγρας, Θήβας, Αλιάρτου-Θεσπιέων, Ορχομενού, Λεβαδέων.

Για τους ως άνω Δήμους, αλλά και για όσους επιπλέον κριθεί αρμοδίως ότι θα υπάρξουν προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, γεγονός το οποίο δεν είναι δυνατόν να προκαθοριστεί, αλλά θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Σε περιπτώσεις όπου, με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, συνιστάται η τηλεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 7 του ν. 487/2021, προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τις επιπτώσεις των δυσμενών καιρικών συνθηκών, και σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν, ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.
 2. Δεδομένου ότι στην οικεία νομοθεσία περιλαμβάνονται διατάξεις για χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αδυναμίας προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους που οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι εργαζόμενοι που δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, θα πρέπει να δικαιολογήσουν την ενδεχόμενη απουσία τους από την εργασία με άδεια που θα χορηγηθεί με βάση τις κείμενες για κάθε κατηγορία προσωπικού διατάξεις. [Για το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό του Δημοσίου άρ. 50, παρ. 11 του ΥΚ και για το ΙΔΟΧ προσωπικό άρ. 657-658 του ΑΚ περί ανυπαίτιας μη παροχής εργασίας.
  Σχετική εγκύκλιος με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ. 4758/20-3-2023-ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ).
 3. Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με Δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί για τις 30/1/2024 και εφόσον αποφασιστεί η αναστολή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας αυτής, θα πρέπει να ενημερωθούν αρμοδίως με κάθε πρόσφορο τρόπο οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και να μεριμνήσουν άμεσα για τον επαναπρογραμματισμό νέου ραντεβού.
 4. Στις περιπτώσεις που η προσέλευση των υπαλλήλων κριθεί αιτιολογημένα ότι δύναται ή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο από τον καθορισμένο χρόνο προσέλευσης, η τυχόν καθυστέρηση στην προσέλευσή τους κρίνεται αιτιολογημένη, εφόσον στοιχειοθετείται αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης
  στον καθορισμένο χρόνο, καθώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προτάσσεται η ασφάλεια τους.
 5. Τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.λπ..
  Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους
  υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
  Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμι