Αναστολή στους διαγωνισμούς των παραλιών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. 639 Τεύχος Β’ η απόφαση Αριθμ. 14750 ΕΞ 2024
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκη, Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκη για την τροποποίηση της υπό στοιχεία 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 (Β’ 1432) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

Ετσι, από τις 30/01/2024 μέχρι και τις 31/03/2024 δεν μπορούν να συναφθούν νέες συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης των παραπάνω χώρων, ούτε εκκινούν ή συνεχίζονται σχετικές προκαταρκτικές διαδικασίες παραχώρησης.
Επίσης οι προκαταρκτικές διαδικασίες παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης, που έχουν ήδη εκκινήσει, ματαιώνονται.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:
«Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και μέχρι την 31η Μαρτίου 2024 δεν συνάπτονται νέες συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας υπό στοιχεία 38609 ΕΞ 2023 (Β’ 1432) κοινής υπουργικής απόφασης, είτε κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας (μη όμοροι), είτε απευθείας παραχωρήσεις (όμοροι), ούτε εκκινούν ή συνεχίζονται σχετικές προκαταρκτικές διαδικασίες παραχώρησης.
Τυχόν προκαταρκτικές διαδικασίες παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης, που έχουν ήδη εκκινήσει, ματαιώνονται.

Δεν θίγονται οι συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας.»
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 38609/ΕΞ2023/10-03-2023 (Β’ 1432) κοινή υπουργική απόφαση.

Το ΦΕΚ μπορείτε να βρείτε εδώ

Δείτε εδώ και τα σχετικά άρθρα

Συνάντηση με Χατζηδάκη και αντίδραση της ΚΕΔΕ για την διαχείριση των παραλιών

Παρουσίαση του νομοσχεδίου για τις παραλίες

Η ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των παραλιών, τις αυθαίρετες καταλήψεις με ομπρελοκαθίσματα και τις ευθύνες των Δήμων