Νομοσχέδιο για την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νομού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο

«Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις»

Σκοπός Α Μέρους του νομοσχέδίου είναι:

α) Η οργάνωση ενός λειτουργικού συστήματος σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, μέσω του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης των δυνατοτήτων της αρμόδιας εθνικής αρχής κυβερνοασφάλειας, η οποία καθίσταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η άσκηση των καθηκόντων της.

β) Η διατήρηση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες, μέσω του καθορισμού ενός διαφανούς πλαισίου ρόλων, ευθυνών και λογοδοσίας για την εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων κρίσιμων ψηφιακών συστημάτων.

Με το νομοσχέδιο συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας» (Αρχή). Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η Αρχή χρησιμοποιεί την επωνυμία «National Cybersecurity Authority (NCSA)». Η Αρχή εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εδρεύει στην Αθήνα.

Σκοπός της Αρχής είναι η οργάνωση, ο συντονισμός, η εφαρμογή και ο έλεγχος ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στρατηγικών, μέτρων και δράσεων για την επίτευξη υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα, σε επίπεδο πρόληψης, προστασίας, αποτροπής, εντοπισμού, αντιμετώπισης, αποκατάστασης και ανάκαμψης από κυβερνοεπιθέσεις.

Η Αρχή ασκεί ελεγκτικές αρμοδιότητες, διενεργεί επιθεωρήσεις και επιβάλλει κυρώσεις στο πλαίσιο του ελέγχου συμμόρφωσης προς το νομικό πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4577/2018 (Α’ 199) και του ν. 4961/2022 (Α’ 146).

Διαμορφώνει και υλοποιεί πλαίσιο πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας για τα προϊόντα, τις διαδικασίες και υπηρεσίες και τους αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, καθώς και για τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών πιστοποιητικών κυβερνοασφάλειας.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης άρθρα όπως:

Διεθνής ευθύνη για ζημίες – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4508/2017

Ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου της ψηφιοποίησης αρχείων Υποθηκοφυλακείων

Ρυθμίσεις για το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 22 ν. 4934/2022

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο