Εγκύκλιος για τις Διεθνείς Συνεργασίες των ΟΤΑ

Εγκύκλιο υπ. Αρ. 141 απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα τις Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Τύποι και ενέργειες υλοποίησης και έγκρισης.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι κατόπιν της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων των αιρετών
εκπροσώπων των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών που αναδείχθηκαν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2024, αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των δήμων και των περιφερειών, υπενθυμίζει τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219-220 του ν.3463/2006 και τις όμοιες των άρθρων 96, 101, 202 και 203 του ν.3852/2010, οι δήμοι και οι περιφέρειες αντιστοίχως συνεργάζονται με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με λοιπούς φορείς της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα πόλεων και περιφερειών, αδελφοποιήσεις πόλεων (μόνον οι δήμοι), σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, πρωτοβουλίες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και σε πολιτιστικές και αθλητικές
εκδηλώσεις και συμφωνίες για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108-114 του ν.4483/2017, οι ΟΤΑ της χώρας μας συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας για την προαγωγή της εδαφικής συνεργασίας και συνοχής.

Για τη συμβατότητα όλων των ανωτέρω δράσεων των δήμων και των περιφερειών με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του ν.3345/2005
(ΦΕΚ 138 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΥΠ.ΕΣ., του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Eθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (μόνο στην περίπτωση συζήτησης θεμάτων των ΕΟΕΣ) και των
ενώσεων των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ).
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και για τους Συνδέσμους των ΟΤΑ.

Και η Εγκύκλιος αναφέρεται σε

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειών όπως τα Eurocities, UCLG, Assembly of European Regions) ELISAN της ΕΕ, CLIP του Συμβουλίου της Ευρώπης, European Network of Healthy Cities του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Champion Mayors for Inclusive Growth του ΟΟΣΑ, URBACT, INTERREG, CERV, Global Parliament of Mayors του Αμερικανού
ακαδημαϊκού Benjamin Barber, 100 Resilient Cities (100RC) του Ιδρύματος
Rockefeller, C40 του ιδρύματος Bloomberg Philanthropies κλπ.

Στις Αδελφοποιήσεις Πόλεων
Στους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
Στα Προγράμματα και τις Πρωτοβουλίες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης
Στα Πρωτόκολλα Συνεργασίας και στις Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις
και στην Επιτροπή ελέγχου διεθνών και ευρωπαϊκών συνεργασιών των
δήμων και των περιφερειών: Διαδικασία χορήγησης σύμφωνης γνώμης


Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο με όλες τις λεπτομέρειες.