Για την Τροποποίηση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας δήμων υπενθυμίζει η Αποκεντρωμένη της Αττικής

Η Αποκεντρωμένη Διοίκησης της Αττικής ζητά με έγγραφό της από τους τους δήμους της Αττικής να εφαρμόσουν την παράγραφο 2 των άρθρων 27 και 29 του νόμου 5056/23, δηλαδή την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ενσωματώνοντας τα Νομικά Πρόσωπα που καταργήθηκαν.

Η Αποκεντρωμένη τονίζει ότι οι δήμοι εντός 6 μηνών θα πρέπει να ολοκληρώσουν την τροποποίηση που θα αφορά μόνο τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις και οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά και μεταγενέστερα.

Τί προβλέπει το η παρ. 2 του άρθρου 27
2.α. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, που απασχολούνται στα νομικά πρόσωπα που καταργούνται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήμου και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής. Συμβάσεις μίσθωσης έργου συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήμο μέχρι τη λήξη τους.

Τί προβλέπει το η παρ. 2 του άρθρου 29

2.α. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, που απασχολούνται στις κοινωφελείς επιχειρήσεις που λύονται, καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό του δήμου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους. Συμβάσεις μίσθωσης έργου συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήμο μέχρι τη λήξη τους.

Δείτε εδώ το έγγραφο