Παράταση υποχρέωσης δημοσίευσης προκηρύξεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.5079/2023 με τίτλο “Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’/215), με το άρθρο 57 του οποίου τροποποιείται η παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016.
Σύμφωνα με την τροποποίηση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, οι υποχρεώσεις δημοσίευσης προκηρύξεων (περιλήψεων διακηρύξεων) δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και στον τοπικό Τύπο εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2025.