Ηλεκτρονικά έντυπα για τις δημόσιες συμβάσεις

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης  με την οποία παρέχονται οδηγίες και κατευθύνσεις προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού ΕΕ 2019/1780 για τα ηλεκτρονικά έντυπα e-forms.

Τα ηλεκτρονικά έντυπα αποτελούν ένα νομοθετικό πρότυπο της Eυρωπαϊκής Ένωσης για τα δεδομένα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις τα οποία χρησιμοποιούνται από αγοραστές του Δημοσίου για την δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον ιστότοπο Tenders Electronic Daily την ηλεκτρονική έκδοση του συμπληρώματος της επίσημης εφημερίδας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δημοσιεύονται οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων άνω των ορίων.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα τυποποιημένα έντυπα σκοπός των ηλεκτρονικών εντύπων eForms είναι να συμπληρώνονται ως επί το πλείστον αυτόματα από το σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και όχι από τους χρήστες κατ εφαρμογή της αρχής “μόνον άπαξ”.  

Ωστόσο επειδή επί του παρόντος δεν έχει υλοποιηθεί η πρόβλεψη της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του νόμου 4412/2016 (Α 147) σχετικά με την λειτουργία ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ως επίσημου εθνικού πληροφοριακού συστήματος s-Sender, για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων  και γνωστοποιήσεων η συμπλήρωση των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών εντύπων προς δημοσίευση θα πραγματοποιηθεί από τις ίδιες τις αναθέτουσες αρχές μέσω της νέας εφαρμογής eNotices2 από την 1η Φεβρουαρίου 2024.

Τα πρότυπα έντυπα αποτελούν και γενικό οδηγό για το τι πρέπει να περιλαμβάνει μια προκήρυξη.

Δείτε εδώ την Εγκύκλιο