Καταγραφή Σφυγμού Ομάδας στην Αξιολόγηση

ergazomenoi_dhmoi

Με Εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει για τις ενέργειες που αφορούν
α) στην δημιουργία των εντύπων σφυγμού ομάδες από τις οικίες διευθύνσεις του διοικητικού η προσωπικού και στην συμπλήρωση αυτόν από τους υφισταμένους των αξιολογούμενων προϊσταμένων καθώς και
β) για τις ενέργειες που αφορούν την αξιολόγηση των υπαλλήλων από τους αρμόδιους αξιολογητές για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023.

Ημερομηνία έναρξης των παραπάνω ενεργειών ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώσουν ως προς την υποχρέωση ή μη συμπλήρωσης εντύπου Σφυγμού Ομάδας από τους αξιολογούμενους ή και στη δημιουργία των εντύπων σφυγμού ομάδας μεμονωμένα για αξιολόγηση προϊσταμένων για τις οποίες δεν καθίσταται δυνατή η μαζική δημιουργία των εν λόγω εντύπων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γα’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 494/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 5083/2024 (Α 12) γα οι άμεσα ιεραρχικά υφιστάμενοι του αξιολογούμενου προϊσταμένου συμπληρώνουν και υποβάλουν το έντυπο σφυγμού ομάδας για το έτος αναφοράς.

Το έντυπο σφυγμού ομάδας αποτυπώνει το σφυγμό ομάδας και περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της οργανικής μονάδας τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της, καθώς και κάθε θέμα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εργασιακή καθημερινότητα της

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο