Καθιερώνονται έλεγχοι στα προγράμματα Άθληση για Όλους

Δημοσιεύθηκε η Aριθμ. ΓΓΑ/3153 απόφαση για το σχεδιασμό και τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε Φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους του Αν Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτση

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.- Ε.Α.γ.Ο.) που θα ανταποκρίνονται για κάθε διαφορετική πληθυσμιακή ομάδα στόχο και παράλληλα την διαμόρφωση του πλαισίου για τη Δια Βίου Άθληση, καθίσταται σαφής η ανάγκη ενός βελτιωμένου συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης των Π.Α.γ.Ο.- Ε.Α.γ.Ο., με σκοπό την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών των πολιτών για άθληση, την ενίσχυση της πολυμορφικότητας των προγραμμάτων και την βελτίωση της ανταποδοτικό- τητας των δαπανών τόσο του Κρατικού Π/Υ, όσο και των ιδιωτών.

Με γνώμονα την εξασφάλιση:

  • Της αποτελεσματικότητας των ενεργειών για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο..
  • Της ενημέρωσης των Φορέων και του ελέγχου της τήρησης του Οργανωτικού Πλαισίου σχετικά με την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο..
  • Της ποιότητας του περιεχομένου και των διαδικασιών υλοποίησης των εγκεκριμένων Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο..
  • Της πρόληψης ή/και της διαπίστωσης τυχόν παραβάσεων, για την κατάθεση εισηγητικών εκθέσεων αξιολόγησης και επιβολής ή μη κυρώσεων.
  • Της καταγραφής και της βελτίωσης των αντίστοιχων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των παρεχόμενων αθλητικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων προς τους πολίτες.
  • Της κάλυψης των διευρυμένων αναγκών των πολιτών για άθληση, με παράλληλη ενίσχυση της πο- λυμορφικότητας των αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων,
    η Γ.Γ.Α. διαμορφώνει και συστήνει τη διαδικασία διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και αξιολόγησης για τους φορείς υλοποίησης των προαναφερόμενων προγραμμάτων.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι του παρόντος άρθρου δεν υποκαθιστούν κάθε άλλο έλεγχο, διοικητικό και οικονομικό, των φορέων υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., που προ- βλέπεται στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων.

Σύμφωνα με Άρθρο 2 οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στον χώρο υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. του φορέα, μετά από εντολή είτε του αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού, είτε του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, είτε του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, είτε του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων και διακρίνονται
σε α) προγραμματισμένους
και β) έκτακτους.
Η διαδικασία διενέργειας των προγραμματισμένων επιτόπιων ελέγχων αναφέρεται στα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας απόφασης.
Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται ύστερα από καταγγελίες/αναφορές σχετικά με την μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Οργανωτικού Πλαισίου, τις οποίες το αρμόδιο τμήμα σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων έχει αποφανθεί ότι χρήζουν διερεύνησης.

Η απόφαση αναφέρεται και στην σύσταση και συγκρότηση των κλιμακίων επιτόπιων ελέγχων

Και σε λεπτομέρειες για την διαδικασια των ελέγχων

Δείτε εδώ την απόφαση