E.E.T.A.A. Α.Ε.: Το απόλυτο εργαλείο για τους Δήμους

Πολύ σημαντικό έργο παράγει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για τους Δήμους της Ελλάδας από το 2021 με την τεχνική υποστήριξη που παρέχει για την υλοποίηση των έργων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην, κατά το δυνατό, ισόρροπη ανάπτυξη των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καθώς η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έχει αναδειχθεί σε βασικό αρωγό για τους Δήμους που βρίσκονται σε αδυναμία λόγω έλλειψης προσωπικού, κυρίως σε τεχνικό επίπεδο, ο Διευθυντής του myota.gr Χάρης Κουγιουμτζόπουλος επισκέφθηκε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Σπυρίδωνα και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Παναγιωτάκου Παναγιώτα, προκειμένου να κάνει μια εκτίμηση της μέχρι τώρα πορείας της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Ιστορικά, η ιδέα για την ύπαρξη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., άρχισε να «παίρνει σάρκα και οστά» από το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
Αρχικά, η Τεχνική Υπηρεσία συγκροτήθηκε σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και από τον Οκτώβριο του 2021 έγινε Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας με τρία τμήματα: Τμήμα Μελετών, Τμήμα Κατασκευών και Τμήμα Δημοπρατήσεων.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε., μέσω της δημιουργίας Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, αναλαμβάνει την προσπάθεια για την τεχνική υποστήριξη και την υλοποίηση έργου κυρίως σε μικρούς και μεσαίους Δήμους, με ανύπαρκτες ή υποστελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες, καθώς και με ελλείψεις στις δυνατότητες εξασφάλισης και απορρόφησης χρηματοδοτήσεων.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μετά τη δημιουργία της και μέχρι και σήμερα, αναλαμβάνει αρμοδιότητες όπως:

 • Διεύθυνση Τ.Υ. Δήμων,
 • Τεχνική Υπηρεσία Δήμων,
 • Διευθύνουσα Υπηρεσία,
  ενώ προβαίνει σε ενέργειες όπως:
 • Δημοπρατήσεις έργων-προμηθειών-μελετών,
 • Επιβλέψεις έργων-προμηθειών (παραλαβές)-μελετών,
 • Εκπονήσεις μελετών και τευχών δημοπράτησης για έργα-προμήθειες-μελέτες,
 • Ελέγχους και θεωρήσεις για μελέτες έργων-προμηθειών-μελετών,
  και για την υλοποίηση αυτών, αναλαμβάνει τη διενέργεια εισηγήσεων προς τις Αναθέτουσες Αρχές (Συλλογικά Όργανα των Δήμων ή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. όταν λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή και Προϊσταμένη Αρχή).

Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., εξασφάλισε κάθε αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, προσέλαβε μηχανικούς συνάπτοντας Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου και καταρτίζοντας πίνακες κατάταξης προσληφθέντων και επιλαχόντων μηχανικών, απέσπασε μηχανικούς από τον Δημόσιο Τομέα και Ο.Τ.Α., ώστε να υπάρχει ο συγκερασμός της γνώσης λειτουργίας του Δημοσίου με την επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση μηχανικών της ελεύθερης αγοράς, δημιούργησε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών (Η.Μ.Μ.), με μηχανικούς που είναι κατανεμημένοι σε όλες σχεδόν τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της Ε.ΕΤ.Α.Α. Α.Ε., εμπλουτίζεται διαρκώς με μηχανικούς, δεδομένου ότι αυτό είναι διαρκώς ανοιχτό.

Στην Τεχνική Υπηρεσία σήμερα, απασχολούνται συνολικά 26 μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, αριθμός ο οποίος δύναται να αυξηθεί, ώστε να καθίσταται διαρκώς εφικτή η έγκαιρη και πλήρης κάλυψη των αιτημάτων των Δήμων.
Στο επίπεδο υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου, μέχρι σήμερα:
• Έχουν υποβληθεί 140 αιτήματα η πλειονότητα των οποίων προέρχονται από νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.
• Έχουν συναφθεί οι απαιτούμενες Προγραμματικές Συμβάσεις με τους Δήμους, ενώ εκκρεμούν ορισμένα αιτήματα, άλλα εξ αυτών επειδή έχουν ακυρωθεί ως μη ώριμα και άλλα, σε συνεργασία με τους Δήμους, διερευνώνται οι προϋποθέσεις σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων.

Εξειδικεύοντας, το φυσικό αντικείμενο των Προγραμματικών Συμβάσεων, αυτές αφορούν κυρίως εκπόνηση μελετών σε επίπεδο οριστικής, εκπόνηση τευχών και διενέργεια δημοπρατήσεων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, επιβλέψεις έργων, Δημοσίων Συμβάσεων, διενέργεια προμηθειών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και εκχώρηση μηχανικών από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., προς τους Δήμους.

Ενδεικτικά, οι μελέτες που καλείται η Τεχνική Υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., αφορούν: Υδραυλικές μελέτες, Μελέτες Αγροτικής και Αστικής Οδοποιίας, Τοπογραφικές- Αρχιτεκτονικές- Στατικές- Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες κτιριακών έργων ή Αναπλάσεων, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης, Μελέτες προμηθειών. Αυτές, έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται από τους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας και παρέχονται αδαπάνως προς τους Δήμους.

Από τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας, επί των συναφθεισών Προγραμματικών Συμβάσεων, έχει υλοποιηθεί ποσοστό 74% μέσω της παράδοσης μελετών, δημοπρατήσεων, επιβλέψεων, εκχώρησης μηχανικών από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τους Δήμους.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι υπόλοιπες μελέτες και δημοπρατήσεις, ώστε εν συνεχεία να παραδοθούν προς τους Δήμους και να συνεχιστεί η ικανοποίηση των επόμενων αιτημάτων προς υλοποίηση.
Αυτό είναι σε αδρές γραμμές το συνολικό έργο που υλοποιείται από τη Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ένα έργο πολυεπίπεδο, το οποίο καλύπτει σχεδόν όλες τις δραστηριότητες που απασχολούν μια Τεχνική Υπηρεσία ενός Δήμου.

Με την έναρξη της νέας Δημοτικής Περιόδου, ήδη έχουν ξεκινήσει να υποβάλλονται αιτήματα από τους Δήμους, με την Τεχνική Υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. να προχωρά στις αναγκαίες διαδικασίες για την εκπλήρωσή τους.