Εγκύκλιος για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοτικών οργάνων

Εγκύκλιο υπ. Αριθμός 162 Α.Π.: 12261/9-02-2024 εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία παρέχονται βασικές πληροφορίες προς όλα τα αιρετά όργανα των δήμων για την καλύτερη δυνατή άσκηση των αιρετών τους καθηκόντων.
Για όλα τα θέματα που θίγονται, συνοπτικά, στην παρούσα εγκύκλιο το Υπουργείο έχει ήδη εκδώσει λεπτομερείς επιμέρους εγκύκλιες οδηγίες, τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και στη διαδρομή.
https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/

Στην Εγκύκλιο σημειώνεται ότι οι αιρετές δημοτικές αρχές διαθέτουν, διπλή ιδιότητα, καθώς είναι τόσο πολιτικά όργανα, λόγω της άμεσης λαϊκής νομιμοποίησής τους όσο και διοικητικά όργανα, λόγω της άσκησης από μέρους τους δημόσιας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο.

Ο νομοθέτης, κατ΄ επιταγή του άρθρου 102 του Συντάγματος, έχει προβλέψει την άσκηση διοικητικής εποπτείας του κράτους τόσο στα όργανα που συγκροτούν τις αιρετές δημοτικές αρχές (δήμαρχο, μέλη δημοτικού συμβουλίου και δημοτικής επιτροπής) και τα όργανα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης (σύμβουλοι και πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων), όσο και στις πράξεις/ παραλείψεις τους.

Το εποπτικό όργανο μπορεί να ακυρώσει την πράξη, εάν διαπιστώσει παράβαση του νόμου ή της διαδικασίας έκδοσης μιας πράξης. Τα αποτελέσματα της ακύρωσης ανατρέχουν στο χρόνο έκδοσης της πράξης, ακόμα και εάν έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Μέχρι, όμως, να ακυρωθεί, η πράξη αυτή είναι άμεσα εκτελεστή και παράγει όλα τα αποτελέσματα σε όλους όσους απευθύνεται (τεκμήριο νομιμότητας). Επίσης, μέχρι την έναρξη της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που έχει αναλάβει την άσκηση εποπτείας δεν έχει αρμοδιότητα να αναστείλει την εκτέλεση προσβαλλόμενης ενώπιον του πράξης.

Προκειμένου ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι να ασκήσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τα καθήκοντά τους, απολαμβάνουν μια σειρά διευκολύνσεων που συνιστούν την καταστατική τους θέση, όπως αναλύεται στα άρθρα 92 93 και 93Α του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Και η εγκύκλιος περιλαμβάνει θέματα όπως:
Α. Οι δήμοι ως αναπόσπαστη μονάδα διοίκησης του κράτους – Οι δημοτικές αρχές ως πολιτικά όργανα με πολιτική και διοικητική αποστολή

Β. Δήμοι και δημοτικές αρχές σε συνεχή εποπτεία από το Κράτος

 1. Έλεγχος νομιμότητας σε πράξεις ή παραλείψεις των δημοτικών αρχών
 2. Πειθαρχική και άλλες ευθύνες των αιρετών οργάνων

Γ. Διευκολύνσεις δημοτικών συμβούλων για την άσκηση του έργου τους- Καταστατική θέση

Δ. Δικαιώματα – Υποχρεώσεις δημοτικών συμβούλων

 1. Δικαιώματα
 2. Υποχρεώσεις
  Ε. Η αιρετή διοίκηση του δήμου
 3. Το δημοτικό συμβούλιο
  1.1. Η άσκηση αρμοδιοτητων του δημοτικού συμβουλίου
  1.2 Δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου
 4. Ο Δήμαρχος
  2.1 Οι πολλαπλοί ρόλοι του Δημάρχου
  2.2. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
  2.3. Εξουσιοδότηση υπογραφής
  2.4. Αναπλήρωση δημάρχου
  2.5. Εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι – ομάδες εργασίας
 5. Η Δημοτική επιτροπή
 6. Όργανα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης – Μονομελή και συλλογικά όργανα των Δημοτικών
  Κοινοτήτων
  4.1 Όργανα διοίκησης δημοτικών κοινοτήτων
  4.2 Διευκολύνεις συμβούλων και προέδρων δημοτικής κοινότητας για την άσκηση των αιρετών καθηκόντων τους
  4.3 Μη ένταξη συμβούλων και προέδρων δημοτικής κοινότητας σε δημοτικές παρατάξεις
  4.4 Λειτουργία του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας
 7. Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

Στ. Τοπικό δημοψήφισμα

Δείτε εδώ την Εκγύκλιο