Υπουργική απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιωμάτων διέλευσης

Εκδόθηκε Υπουργική Αποφαση για τις “Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των πράξεων έγκρισης και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και λειτουργίας του πλη- ροφοριακού συστήματος «e- Διέλευσις – Ορισμός Παρόχου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΠΣ) – Καθορισμός θεμάτων εφαρμογής της μονοαπευθυντικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης καθώς και τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος με τον «Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώο Δικτύων» (Χ.Ε.Μ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης της περ. ιβ) του άρθρου 2 του ν. 4463/2017 (Α’ 42)”.

Με την αποφαση ορίζονται:
α) Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των πράξεων έγκρισης ή χορήγησης δικαι- ωμάτων διέλευσης, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων που συνοδεύουν τα παραπά- νω δικαιολογητικά,
β) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των πράξεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης,
γ) οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και στους ενδιαφερόμενους,
δ) οι όροι πρόσβασης στα παραπάνω στοιχεία, ηλεκτρο- νικές υπηρεσίες και πληροφοριακό σύστημα,
ε) οι όροι διάθεσης των παραπάνω στοιχείων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριακού συστήματος,
στ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων στη διαδικασία, με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας,
ζ) η μορφή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εντύπου των πράξεων,
η) τα έντυπα των πράξεων που εξάγονται από το πληροφοριακό σύστημα.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ